Την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σταθμό φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 662 MW της DAMCO Energy (όμιλος Κοπελούζου) ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Πρόκειται για σταθμό συνδυασμένου κύκλου κοινού άξονα με μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 450 MW και ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος 212 MW. Ο σταθμός πρόκειται να κατασκευαστεί στη ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης του Έβρου, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία υπέβαλε τη σχετική αίτηση για την άδεια παραγωγής στις 27 Δεκεμβρίου του 2018.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, με στόχο τη λειτουργία της μονάδας του συνδυασμένου κύκλου την 1η Απριλίου 2022:
  1. Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 9 μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής.
  2. Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 27 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
  3. Δοκιμαστική λειτουργία: 21 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
  4. Έναρξη λειτουργίας: αρχή δεύτερου τριμήνου του 2022.
Μεταξύ άλλων, στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η DAMCO Energy είναι η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του σταθμού και με πετρέλαιο ντίζελ, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε πλήρες φορτίο.
Επίσης η εταιρεία, είτε η ίδια είτε μέσω του προμηθευτή φυσικού αερίου, οφείλει να διατηρεί, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ποσότητα φυσικού αερίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης, καταβάλλοντας στον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου τίμημα, που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου, για τη μακροχρόνια κατάληψη αποθηκευτικού χώρου σε εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι επαρκής για την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε πλήρες φορτίο.

Γράφει ο Χρήστος Κολώνας – Πηγή: euro2day.gr