Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΡΑΕ 1364/2020 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου» (ΦΕΚ 4664 Β’/22.10.2020) και δεδομένου ότι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τριάντα πέντε (35) ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις απαιτούμενες κατά το άρθρο 3 της ως άνω Απόφασης πράξεις δημοσίευσης, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 03/12/2020.