Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τους επιλεγέντες και απορριφθέντες συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η απόφαση της ΡΑΕ έχει ως εξής:  
Έπειτα από τη διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε επίσημη απόφαση:
α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 2ας Ιουλίου 2018 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ).
β) Έκδοση των αποτελεσμάτων των τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.
Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφωθούν στις κάτωθι υποχρεώσεις τους:
  1. Tην προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των οριστικών Αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11.2.6.2 του άρθρου 11 των Προκηρύξεων.
  2. Την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 1.5 (ζ) του άρθρου 1 των Προκηρύξεων και εντός των προβλεπόμενων στον Πίνακα 1 της παρ. 1.6 του ως άνω άρθρου προθεσμιών.
Δείτε το αναλυτικό κείμενο της απόφασης μαζί με τη λίστα των ονομάτων εδώ