Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δημοσίευσε σχετική απόφαση αναφορικά με το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 58, παράγραφος 4 του ν. 4001/2011, για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη ρύθµιση των σχετικών όρων και της εφαρµοζόµενης διαδικασίας για την επιλογή Προµηθευτή Καθολικής Υπηρεσίες Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών ετών που άρχεται την 23.03.2019.

Δείτε την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» εδώ