Η ΡΑΕ ανακοινώσε σήμερα τις υπ’ αριθμ. 149/2017 και 150/2017 αποφάσεις της, καθώς και τα αποτελέσματά της, από 08.02.2017 σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Αναλυτικότερα:

Η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 149/2017 απόφασή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του ν. 4001/2011, τροποποίησε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ως προς τη Μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, η Αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της για παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας διαπιστώνοντας τόσο το υψηλό επίπεδο όσο και τη μεταβλητότητα της «Πρόσθετης Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)» ένεκα κυρίως των αυξημένων απαιτήσεων Φορτίου και Εφεδρειών του Συστήματος, ιδίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017, και σταθμίζοντας: την πρόταση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως διατυπώθηκε με τη σχετική εισήγησή της, τις απόψεις των συμμετεχόντων στη διενεργηθείσα Δημόσια Διαβούλευση και την έλλειψη, στην παρούσα φάση, μεθοδολογίας υπολογισμού των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος, αποφάσισε:
1) να καλέσει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την, εντός τακτής προθεσμίας, κατάρτιση και υποβολή μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος (πρωτεύουσας, δευτερεύουσας και τριτεύουσας εφεδρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κείμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο), ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει την υιοθέτηση της εξαίρεσης των περιορισμών εφεδρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ,
2) να θεσπίσει άνω ωριαίο όριο στη διαφορά εικονικής ΟΤΣ και ΟΤΣ, μέσω της εισαγωγής σχετικής παραμέτρου στη ανωτέρω Μεθοδολογία, με αναδρομική εφαρμογή από 01.10.2016, ώστε –με την ενσωμάτωσή της– να θεραπευθούν τυχόν αποτελέσματα παρελθούσας, υπερβάλλουσας και δυσανάλογης χρέωσης.

Δείτε την υπ΄αριθμ. 149/2017 απόφαση της ΡΑΕ εδώ.


Ακολούθως, η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 150/2017 απόφασή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 και 143 του ν. 4001/2011, καθόρισε την τιμή της ως άνω ρυθμιστικής παραμέτρου για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Συγκεκριμένα, η Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που κατέθεσε στο πλαίσιο της εισήγησής του ο Λειτουργός της Αγοράς, προσδιόρισε την τιμή της ως άνω παραμέτρου σε 15 €/MWh, επίπεδο εύλογο ή και συντηρητικό, μέχρι την εφαρμογή σχετικής μεθοδολογίας προσδιορισμού των απαιτήσεων εφεδρείας η οποία θα επιτρέψει την επανεξέταση του ορίου αυτού βάσει των περιορισμών εφεδρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ.

Δείτε την υπ΄αριθμ. 150/2017 απόφαση της ΡΑΕ εδώ.


Επίσης, η ΡΑΕ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της από 08.02.2017 σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ εδώ.