Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατάρτιση μελέτης για την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών μέχρι το 2030 στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών και της κάλυψης της ζήτησης αυτής από συγκεκριμένες τεχνολογίες, καύσιμα και είδη μεταφορικού στόλου.
Επιπρόσθετα αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και περιορισμούς που ισχύουν ανά υπο-τομέα του κλάδου των μεταφορών καθώς και τις απαιτήσεις που πιθανώς χρειάζονται σε νέες υποδομές που θα επιτρέπουν τη χρήση νέων τεχνολογιών ή και νέων καυσίμων.
Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να εστιάζει στον ενεργειακό σχεδιασμό στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο 2020-2030, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RED2 και του Κανονισμού Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους τομείς πολιτικής καθώς και τη συμβολή του σχεδιασμού στις έξι διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διακυβέρνησης (απανθρακοποίηση, ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια εφοδιασμού, εσωτερική αγορά ενέργειας, έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα).
Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ