Η εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κατέχει άδεια προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1095/20.12.2017 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα τροποποίησης, σύμφωνα με την παρ.3, του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΥΑ 178065/2018, ΦΕΚ Β’3430), λόγω αλλαγής της επωνυμίας της σε «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ELPEDISON A.E
Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 25/07/2020).