Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ, αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την εισαγωγή Τελών διαχείρισης του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και νέων σχετικών υπολογαριασμών του Λογαριασμού Λ-Δ.
Η διαβούλευση παρατείνεται έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.