Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019, ανακοίνωσε η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E., με τα έσοδά της να φθάνουν τα 190 εκατ. ευρώ. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας, έχουν ως εξής:
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης (2019) έφθασε στο ύψος των 189.802.228,78 ευρώ. Όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία μας είχε κέρδη προ φόρων 17.550.782,73 ευρώ Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στο ποσό των 6.317.108,66 ευρώ. 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2019 ανέρχονται σε 49.251.640,26 Ευρώ. Κατά την περίοδο αναφοράς, η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που πωλήθηκε από την εταιρεία ανέρχεται σε 711 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Σχετικές συμβάσεις υπογράφηκαν με πελάτες διαφόρων κατηγοριών, όπως ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί (Elpedison και Ήρων), εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας), διυλιστήρια (Motor Oil Hellas) και βιομηχανίες (ΕΛΒΑΛ και λοιπές).
Μέτοχοι στους περισσότερους απ’ αυτούς τους πελάτες είναι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, όπως η Edison/EDF (στην Elpedison), η Engie και η Qatar Petroleum (στην Ήρων) και η Eni (στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας), καθιστώντας εξαιρετικά αξιόπιστο το χαρτοφυλάκιο πελατών της Εταιρείας.
Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα € 9.450.000 από κέρδη της προηγούμενης χρήσεως 2018 τα οποία εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019.
Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Τα κέρδη της χρήσης που δύναται να διανεμηθούν ανέρχονται σε ποσό € 12.033.185,06 μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού ποσού € 636.440,67 και των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων ποσού € 59.187,65, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι αρμόδια για την διάθεση των κερδών της χρήσης.
Περαιτέρω, με βάση τη μακροχρόνια σύμβαση για την αγοραπωλησία φυσικού αερίου (για την περίοδο 2018-2027) που έχει συνάψει η εταιρεία με την Gazprom Export, καθώς και την βραχυπρόθεσμη σύμβαση που υπέγραψε στις 31.10.2019, για το 2020 η εταιρεία έχει εξασφαλίσει 584 εκατ. κυβ. μέτρα αερίου σε σταθερή βάση και άλλα 203 εκατ. κυβ. μέτρα σε διακοπτόμενη βάση από την Gazprom Export και έχει υπογράψει συμβάσεις ετήσιας διάρκειας για την πώληση φυσικού αερίου στους ίδιους πελάτες, όπως στην περίοδο αναφοράς.