Το Πράσινο Ταμείο εξέδωσε, την 1η Οκτωβρίου 2021, δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» από τους Δήμους.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι μικροί ηπειρωτικοί δήμοι, οι μικροί ορεινοί δήμοι, καθώς και οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση 223.6/2021 του Πράσινου Ταμείου, δυνητικοί δικαιούχοι είναι και όσοι δήμοι δεν υπέβαλλαν πρόταση στην υπ’ αριθμό 7970/16-11-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», καθώς και όσοι ενταγμένοι δήμοι της Α’ πρόσκλησης αιτήθηκαν από 1-10-2021 έως 10-10-2021 να συμπεριληφθούν στη Β’ πρόσκληση.
Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Προϋπόθεση είναι:
α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2021 και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για τη μη άσκηση προσφυγών ή ενδίκων μέσων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης.
β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε δικαιούχου και
γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000,00€ για το έτος 2021.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Δείτε την επίσημη πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, εδώ.