Με απόφαση του ΥΠΕΝ παρατείνεται έως τις 23 Απριλίου 2024 η η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:
Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας παρατείνεται από την λήξη της έως την 23η Απριλίου 2024, εκτός εάν επέλθει πρώτη η ημερομηνία της περιόδου β) του άρθρου 2 της Έκτης Τροποποιητικής Σύμβασης (υποπερ. β’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης).
Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης, ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτη Τροποποιητικές Συμβάσεις.
Η παράταση που χορηγείται με την παρούσα, ισχύει από τη λήξη της παράτασης που χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/7234/150/23.01.2024 (Β’ 493) απόφαση.