Παράταση για την παροχή υπηρεσιών από την ΕΔΑ Αττικής στην ΕΠΑΤην παράταση των Συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. και Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε ενέκρινε με σχετική απόφαση που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η έγκριση αφορά στις εξής συμβάσεις:

• Σύμβαση για την παροχή Βασικών και Πρόσθετων Υπηρεσιών από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. προς την Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. για επιπλέον χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών έως την 15/10/2017, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία για τη στελέχωση και λειτουργία των επιχειρησιακών της τμημάτων, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παράτασης μετά το πέρας της ημερομηνίας
• Σύμβαση για την υπομίσθωση των Ακινήτων από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. ως και την 15/10/2017, με την καταβολή ανάλογου αντιτίμου, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παράτασης μετά το πέρας της ημερομηνίας.
Παράλληλα, με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και το αναλογούν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τίμημα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο κείμενο των αντίστοιχων συμβάσεων.
Η ΡΑΕ δεν ενέκρινε το ειδικότερο αίτημα για επέκταση των υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης που είναι άμεσα συνδεόμενες με τις εργασίες για το Οικονομικό κλείσιμο της Χρήσης του 2017, ήτοι τις υπηρεσίες Λογιστηρίου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από τους ελεγκτές της Εταιρεία, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εν λόγω χρήσης.