Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016, προκήρυξε, με την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019), τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αριθ. 1/2019 Προκήρυξης, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είχε ορισθεί η 21.03.2019 και ώρα 17.00.
Με την παρούσα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοινώνει το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την συνολική ισχύ, ως εξής:
Προκήρυξη 1/2019
  1. Κατηγορία Ι (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία)
  2. Αριθμός Αιτήσεων Συμμετοχής: 
  3. Συνολική Ισχύς: 637,78 MW
Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 230/2019 Προκήρυξη της Αρχής.