Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του ΥΠΕΝ αναφέρονται τα ακόλουθα:
Θέμα: Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.
Σχετ.: α) Η ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Το 11513/674/21.3.2017 (ΑΠ ΥΠΕΝ 173985/27.3.2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική ΚΥΑ, για τους σκοπούς της ετήσιας κατανομής βιοντίζελ σε παραγωγούς βιοντίζελ λαμβάνονται υπόψη ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες οι αιτούσες εταιρείες προμηθεύονται απευθείας από κατόχους Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/22.12.2003 «Μέτρα-Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄).
Σε συνέχεια σχετικού μας ερωτήματος, η Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας ενημέρωσε, με το (β) σχετικό έγγραφό της, ότι ποσότητες μαργαρινών ή άλλων ελαίων ακατάλληλων για βρώση λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης ή λόγω αστοχιών στην παραγωγή θεωρούνται απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι προβλέψεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄230) και της (α) σχετικής ΚΥΑ αποσκοπούν στην προώθηση των βιοκαυσίμων καθώς και στην ενθάρρυνση της χρήσης βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη όπως τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απόβλητα, σύμφωνα και με το προοίμιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, προκύπτει ότι ποσότητες μαργαρινών ή άλλων ελαίων ακατάλληλων για βρώση λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης ή λόγω αστοχιών στην παραγωγή, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του σημείου (α3) του άρθρου 2 της ΚΥΑ, σύμφωνα με το οποίο για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ μεταξύ των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Μ. Βερροιόπουλος


Δείτε το έγγραφο εδώ.