Σε συνέχεια της από 13/09/2019 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 828/2019 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκαν δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση ΡΑΕ 828/2019 – ΦΕΚ Β’ 3578/26.09.2019 και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την Προκήρυξη.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
https://register.marketsite.gr/rae
και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:
  1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου
  2. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη
  3. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία
  4. Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, 17:00