Επιστολή προς τη ΡΑΕ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στην οποία αποτυπώνει τις θέσεις της για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ), προκειμένου για την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει τα ακόλουθα:
«Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη την εργασία που έχει ήδη εκπονηθεί από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ και προσδοκούμε στη συνεργασία με τη ΡΑΕ και τους φορείς αυτούς.
Πριν από τις επιμέρους αναλυτικές μας παρατηρήσεις, επιθυμούμε να αναδείξουμε μερικά κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στους προτεινόμενους κώδικες:
1ον. Δεν πρέπει να θιγεί η προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου των νέων σταθμών Α.Π.Ε. είτε αυτοί συμμετέχουν απευθείας στην αγορά είτε μέσω Φο.Σ.Ε, είτε υπογράφουν ΣΕΔΠ είτε ΣΕΣΤ. Όπως γνωρίζετε είναι υπό διαμόρφωση σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ειδικά ως προς το χρόνο εφαρμογής της και τις εγκαταστάσεις που θα καταλαμβάνει. Δεν υφίσταται λοιπόν λόγος, το Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο να προτρέξει λαμβανομένου ειδικώς υπόψη του τεράστιου όγκου δουλειάς και προετοιμασίας που πρέπει να γίνει πριν λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλες οι προϋποθέσεις για την δίκαιη συμμετοχή των νέων Α.Π.Ε. στην αγορά.
2ον. Πρέπει να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των νέων Α.Π.Ε. (κυρίως ως προς τις αποκλίσεις τους αλλά όχι μόνο) για το διάστημα έως την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού π.χ. για όσο χρόνο δεν υπάρχουν πολλοί Φο.Σ.Ε. ή δεν πληρείται η προϋπόθεση των Κατευθυντήριων Γραμμών για επαρκή ρευστότητα στην ενδοημερησία αγορά. Είναι σαφές ότι χωρίς τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με δίκαιο και ανταγωνιστικό τρόπο οι νέες Α.Π.Ε. στις υποχρεώσεις τους και επομένως δεν πρέπει να ποινολογούνται για αυτό.
Με άλλα λόγια, δεν πρέπει οι νέες Α.Π.Ε. να τιμωρηθούν για τις χρόνιες καθυστερήσεις της χώρας στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης αγοράς ηλεκτρισμού. Ενδεικτικά, δεν πρέπει οι διάφορες μειώσεις της αμοιβής τους για τις αποκλίσεις να ξεπερνούν το σύνολο της προβλεπόμενης Σταθερής Προσαύξησης.
3ον. Δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες κρυφές επιβαρύνσεις.
Ενδεικτικά, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η αναδρομική επιβάρυνση ακόμα και των υφιστάμενων σταθμών Α.Π.Ε. με τις απώλειες του Συστήματος, κάτι που ισχύει και για τις νέες Α.Π.Ε. Πέραν των άλλων, μια τέτοια διευθέτηση θα επιβαρύνει τον ΕΛΑΠΕ.
Περαιτέρω, δεν είναι εύλογη η επιβάρυνση όλων των Α.Π.Ε. για τις υπηρεσίες του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ, ασχέτως εάν κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών ή όχι.
Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι Α.Π.Ε. αντιμετωπίζουν ένα μικρό κύμα νέων κρυφών επιβαρύνσεων οι οποίες παρεισφρέουν στα διάφορα κείμενα χωρίς σαφή κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους τους. Έτσι μετά τα, αγνώστου ύψους τέλη για το Χρηματιστήριο και τον ΔΑΠΕΕΠ, εμφανίζονται στους εν θέματι Κώδικες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις.
4ον. Αποτελεί θέμα αρχής, το κράτος και οι δημόσιοι κατ’ ουσίαν φορείς να μην μένουν στο απυρόβλητο όταν δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες. Η αρχή αυτή θίγεται με τη σύγχυση και διάχυση ευθύνης που συνεπάγονται οι διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του αρ. 72 του προτεινόμενου ΚΣΗΕ όπως εξηγείται στη συνέχεια.
5ον. Έχουμε την αίσθηση ότι, όπως εξηγείται ακολούθως, σε ορισμένες προτάσεις του προτεινόμενου ΚΔΣ, που αφορούν κυρίως τον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, έχει εισαχθεί πολυπλοκότητα χωρίς να απαιτείται, η οποία μάλιστα -μερικές φορές- αντιβαίνει στη προσέγγιση της Υ.Α. 187480/7.12.2016.
6ον. Στα πλαίσια δημιουργίας χαρτοφυλακίων σταθμών Α.Π.Ε. από τους Φο.Σ.Ε., θεωρούμε εύλογο να επιτρέπεται η δημιουργία χαρτοφυλακίων περισσοτέρων της μιας τεχνολογιών (π.χ. αιολικά με φωτοβολταϊκά και, γενικότερα, συνδυασμοί των τεχνολογιών Α.Π.Ε.), όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείεται (ΚΣΗΕ, αρ. 23, παρ. 8 και ΚΔΣ, αρ. 15Α) διότι, συν τοις άλλοις, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία και θα μειώσει το κόστος των Φο.Σ.Ε.
7ον. Τέλος, πέραν των ανωτέρω, προτείνουμε να προστεθούν κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε όλες οι πληροφορίες της αγοράς που διευκολύνουν τη συμμετοχή των παραγωγών Α.Π.Ε. και των Φο.Σ.Ε. σε αυτήν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε ωριαίο επίπεδο ώστε να μην υπάρχουν κολλήματα και περιορισμοί του ανταγωνισμού».
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σελ. 15, αρ. 3, παρ. 10
Από τον χρόνο έναρξης εκπροσώπησης, ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ δρα ως εκπρόσωπος των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ-ΗΕΠ και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την καταγγελία.
Σχόλιο: Ο καθορισμός της 3μηνης προθεσμίας γίνεται για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη διάταξη. Όμως λίγο παρακάτω, στο αρ. 13Α, παρ. 9 θεωρείται ότι η προθεσμία θα οριστεί με ΥΑ. Αυτό φαίνεται αντιφατικό. Περαιτέρω, όπως εξηγείται στη συνέχεια, η τρίμηνη προθεσμία δεν είναι επαρκής.
Σελ. 24, αρ. 13Α, παρ. 9
Οι κάτοχοι Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ-ΗΕΠ δύνανται να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ μέσω του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ) και για μέγιστο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρ-θρου 5 του ν.4414/2016.
Σχόλιο: Όπως αναφέρθηκε η διάταξη αυτή είναι αντιφατική με την παρ. 10 του αρ. 10.
Γενικότερα όμως πρέπει να σημειωθεί ότι το πλαίσιο για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης ενός παραγωγού από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ είναι ακόμα άγνωστo, γεγονός που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρατηρήσεις. Ειδικότερα, στο σχέδιο του ΚΔΣ ορίζεται ότι Φο.Σ.Ε.Τε.Κ είναι ο ΑΔΜΗΕ. Περαιτέρω στο αρ. 175Δ του ΚΔΣ αναφέρεται ότι θα υπάρχει ως αμοιβή ένα ποσοστό παρακράτησης εσόδων που θα καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος με σχετική απόφαση του ΑΔΜΗΕ, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Δεν υφίστανται όμως κριτήρια για τον καθορισμό αυτού του ποσοστού ή γενικά της αμοιβής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
Περαιτέρω το διάστημα των 3 μηνών δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως επαρκές η όχι. Αυτό εξαρτάται από τη δομή της αγοράς και κυρίως από την ύπαρξη άλλων Φο.Σ.Ε. και την επάρκεια του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχει ικανό πλήθος Φο.Σ.Ε. τότε πιθανόν το διάστημα των 3 μηνών να είναι πολύ μικρό.
Για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα θα πρέπει:
το διάστημα των τριών μηνών να επεκταθεί έως τη στιγμή που θα υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός μεταξύ ικανού πλήθους Φο.Σ.Ε.,
να ενσωματωθεί και στον ΚΣΗΕ (ή και στον ΚΔΣ) με σαφήνεια η πρόβλεψη ότι η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε έναν παραγωγό Α.Π.Ε. λόγω αστοχίας της πρόβλεψής του δεν μπορεί να ξεπερνά τη Σταθερή Προσαύξηση που έχει καθοριστεί για τα έργα Α.Π.Ε. με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,
αναλόγως να καθορισθεί ότι η μέγιστη αμοιβή που μπορεί να επιβάλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δεν μπορεί να ξεπερνά την ως άνω Σταθερή Προσαύξηση.
Φυσικά η προστασία αυτή αφορά το διάστημα έως την αποτελεσματική λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού και για όσο χρόνο δεν υπάρχουν πολλοί Φο.Σ.Ε. ή δεν πληρείται η προϋπόθεση των ΚΓ για επαρκή ρευστότητα στην ενδοημερησία αγορά. Γενικότερα πρέπει να προδιαγραφούν κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
Σελ. 25, αρ. 13Α, παρ. 15
Εάν μετά το πέρας της Λήξης της Δήλωσης Φο.Σ.Ε.Τε.Κ ο κάτοχος Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υ.Σ-ΗΕΠ δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή δεν έχει υποβάλει εγκαίρως Δήλωση Φο.Σ.Ε στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή Συστήματος ο Λειτουργός της Αγοράς δεν πιστώνει στον κάτοχο κατά τις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών τα προβλεπόμενα κατά τα Άρθρα 72 και 85 του παρόντος Κώδικα ποσά.
Σχόλιο: Η διάταξη αυτή δεν είναι δίκαιη στο βαθμό που συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις για τον παραγωγό Α.Π.Ε. λόγω παραβίασης υποχρεώσεων στις οποίες δεν μπορεί αντικειμενικά να συμμορφωθεί. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται ικανό πλήθος Φο.Σ.Ε. στην αγορά είναι προφανές ότι η μοναδική επιλογή που απομένει στον παραγωγό είναι η απευθείας συμμετοχή του στην αγορά. Επομένως, και για τη διάταξη αυτή ισχύει το σχόλιο περί ανάγκης προστασίας των παραγωγών Α.Π.Ε., που πρέπει να υπάρχει με βάση τα σχόλια που αναφέρθηκαν για την παρ. 9 του αρ. 13Α ανωτέρω.
Σελ. 37, αρ. 23, παρ. 8
Θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία χαρτοφυλακίων περισσοτέρων της μιας τεχνολογιών (π.χ. αιολικά με φωτοβολταϊκά και, γενικότερα, συνδυασμοί των τεχνολογιών Α.Π.Ε.), όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείεται διότι, συν τοις άλλοις, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία και θα μειώσει το κόστος των Φο.Σ.Ε.
Σελ. 39, αρ. 27Α, παρ. 2
Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της Σωρευτικής Προσφοράς Έγχυσης που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου ισούται με μηδέν (0). Με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς δύναται να καθορίζεται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 71 Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας διαφορετική του μηδενός.
Σχόλιο: Θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια ότι, όταν οι σταθμοί Α.Π.Ε. υποβάλουν μηδενικές ή μη τιμολογούμενες προσφορές, εντάσσονται κατά προτεραιότητα και ότι η ανωτέρω διάταξη της παρ. 2 του αρ. 27Α δεν θίγει την προτεραιότητα αυτών των σταθμών Α.Π.Ε. έναντι άλλων φορέων που εγχέουν ενέργεια με μηδενικές προσφορές. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεσμικό κείμενο εν ισχύ που να ανατρέπει αυτή την αρχή.
Τέλος, δεν είναι σαφές από πού προκύπτει η υποχρέωση για μηδενικές προσφορές ή εάν αυτή είναι μια επιλογή του προτεινόμενου ΚΣΗΕ. Αντιθέτως θεωρούμε ότι για τους σταθμούς Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ ελεγχόμενης παραγωγής, δεν πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο τιμής προσφοράς πέραν του γενικού άνω ορίου προσφορών (σήμερα 300 €/MWh).
Σελ. 43, αρ. 29Α, Προσφορές Φο.Σ.Ε.Τε.Κ, παρ. 3
Στις Προσφορές Έγχυσης του παρόντος Άρθρου δεν προσδιορίζεται τιμή ενέργειας.
Σχόλιο-Ερώτηση: Κατά την κατανόησή μας η συγκεκριμένη ρύθμιση συνεπάγεται την προτεραιότητα της ενέργειας που εγχέει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Η ίδια ακριβώς προτεραιότητα θα πρέπει να υπάρχει για όλη την ενέργεια από Α.Π.Ε. (βλ. σχόλιο στο αρ. 27Α ανωτέρω).
Άρθρο 48
Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως
  1. Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως καθορίζει την αριθμητική τιμή του Συντελεστή Απωλειών Εγχύσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Μετρητή Παραγωγής Μονάδας και κάθε Μονάδας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγχέει στο Σύστημα, και σε κάθε Μετρητή Διασύνδεσης για Εισαγωγή.
  2. Ο Συντελεστής Απωλειών Εγχύσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας αντιστοιχεί στο τμήμα των απωλειών του Συστήματος, το οποίο και επιμερίζεται στην έγχυση από Μονάδες Παραγωγής, Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Εισαγωγές
Σχόλιο: Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι εξαιρετικά προβληματική. Σημαίνει ότι πλέον οι αμοιβές των Μονάδων Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ θα υπολογίζονται επί της παραγόμενης ενέργειας μειωμένης κατά τις απώλειες του συστήματος. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επαχθή αναδρομική επέμβαση στους όρους λειτουργίας των υφιστάμενων επενδύσεων οι οποίες μάλιστα δεν μπορούν να μετακυλήσουν τα κόστη τους. Ακόμα όμως και για τις νέες επενδύσεις, και ειδικά αυτές που θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι από την τελευταία φορά που υπολογίστηκαν οι πίνακες απωλειών έχουν αλλάξει αρκετά δεδομένα στο Σύστημα.
Άρθρο 72
Παρ. 2.Γ, σελ. 89: Δεν είναι κατανοητό γιατί επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί το Μεταβλητό Κόστος στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας u με το Σύστημα αντί του Μεταβλητού Κόστους για τις συμβατικές μονάδες στο ηπειρωτικό σύστημα.
Παρ. 5, σελ. 98-101: Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού για την Μηνιαία Εκκαθάριση του Εσόδου ΠΧΕΦΕΛ. Η 1η εναλλακτική υπολογίζει το μέσο ωριαίο έσοδο ανά μονάδα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ή ανά Φο.Σ.Ε.) και η 2η εναλλακτική αθροίζει τα ωριαία έσοδα ανά μονάδα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ή ανά Φο.Σ.Ε.). Το αποτέλεσμα λογικά πρέπει να είναι το ίδιο, αλλά καλύτερη/διαυγέστερη φαίνεται η 2η εναλλακτική.
Παρ. 9, 10 και 11, σελ. 104-105: Υποθέτουμε ότι οι προθεσμίες που έχουν προταθεί από το ΛΑΓΗΕ είναι επαρκείς για να εκτελέσεις τις σχετικές υποχρεώσεις του.
Σημειώνουμε όμως ότι δεν είναι δυνατό η παραβίαση τους να μην είναι χωρίς συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν να χρεώνεται τόκος υπερημερίας για την καθυστέρηση και φυσικά ο ΛΑΓΗΕ θα έχει δικαίωμα να τον αναζητήσει από όποιον πιθανά θεωρεί υπεύθυνο (π.χ. από τους αρμόδιους Διαχειριστές αν κατά την κρίση του αυτοί δεν έπραξαν εγκαίρως τα προβλεπόμενα στην παρ. 7). Άλλως κινδυνεύουν οι παραγωγοί Α.Π.Ε. να πέφτουν θύματα της σύγχυσης και της διάχυσης της ευθύνης μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της διοίκησης, κάτι που αποτελεί μια από τις γενικές παθογένειες της διοίκησης που πρέπει να παταχθεί.
Άρθρο 81
Παρ. 1.Β, σελ. 114: Για την διασφάλιση περισσότερης ευελιξίας και επιλογών προτείνεται η εξής προσθήκη «… για την άσκηση του δικαιώματος Εξαγωγής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και Εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς διόρθωση της ωριαίας/ημερήσιας δήλωσής τους»
Άρθρο 84
Να διαγραφεί το σημείο ΣΤ’ της παρ. 3 (σελ 118). Δεν είναι κατανοητό γιατί πρέπει ο ΛΑΓΗΕ να διαθέτει ειδικώς στοιχεία επιδότησης για κάποια μονάδα Α.Π.Ε.
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ)
Άρθρο 2Α : Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου
Παρ. 1
Δεν υφίσταται αντίρρηση να οριστεί ο ΑΔΜΗΕ ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. Όπως, όμως αναφέρθηκε στο πλαίσιο των προηγούμενων σχολίων, θα πρέπει να υπάρξουν εύλογες ρυθμίσεις σχετικά με την τιμολόγηση, το χρόνο παραμονής στο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. κλπ.
Παρ. 3
α) Κάθε προσφορά έγχυσης από Α.Π.Ε. να λαμβάνει προτεραιότητα έναντι των διασυνοριακών ροών και των ελεγχόμενων θερμικών μονάδων. Αυτή είναι γενική παρατήρηση προς εφαρμογή σε όλες τις νέες Α.Π.Ε., είτε συμμετέχουν απευθείας στην αγορά είτε μέσω Φο.Σ.Ε. ή Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
β) Οι πιστώσεις πρέπει να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, όπως και για τους εισαγωγείς και παραγωγούς θερμικών μονάδων. Αυτό είναι γενική παρατήρηση για όλες τις νέες Α.Π.Ε.
γ) Aναφέρεται ότι ο ΑΔΜΗΕ (ως ΦΟ.Σ.Ε.ΤΕ.Κ) επιβάλλει μηνιαία χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών του ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., η οποία αποτελεί εκροή του Υπολογαριασμού Αγοράς του ΕΛΑΠΕ. Η «κοινωνικοποίηση» της χρέωσης εις βάρος όλων των παραγωγών Α.Π.Ε. -δια της εκροής από τον ΕΛΑΠΕ και η συνακόλουθη επιβάρυνση ακόμη και αυτών που συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ή μέσω Φο.Σ.Ε.) είναι προφανέστατα λανθασμένη και πρέπει να καταργηθεί. Περαιτέρω, προβλέπεται ήδη αμοιβή του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στο αρ. 175Δ ως ποσοστό παρακράτησης εσόδων των μονάδων που εκπροσωπεί.
Παρ. 4
Προκαλεί αρνητική έκπληξη ρητή πρόνοια ότι ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δεν θα εφαρμόζει πρακτικές βελτιστοποίησης εσόδων Παραγωγών Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ με ΣΕΔΠ. Το ακριβώς αντίθετο πρέπει να προβλεφθεί. Εάν υπάρχει η πρόθεση να απαλλαγεί ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. από την ευθύνη μη αποτελεσματικής βελτιστοποίησης -κάτι που πιθανά αυτό είναι εύλογο ως εκ του ρόλου του ως τελευταίο καταφύγιο- αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με κατάλληλη πρόταση.
Άρθρο 3: Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παρ.8: Σε περίπτωση λύσης Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος με Φο.Σ.Ε. και για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός Α.Π.Ε. δεν έχει καταθέσει δήλωση εκπροσώπησης είτε αυτόνομα είτε μέσω άλλου Φο.Σ.Ε., τότε αυτομάτως ο σταθμός Α.Π.Ε. να εντάσσεται στο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
Άρθρο 15Α : Συνέπειες Σημαντικών Αποκλίσεων στην υποβολή Προσφορών Έγχυσης από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
α) Στο άρ. 15Α περιγράφεται η ποινή που επιβάλλεται στον Φο.Σ.Ε. σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης στην υποβολή προσφορών έγχυσης από μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ. Η ποινή αυτή οφείλεται με περίοδο χάριτος ND_GRES ημερών, όπου οι ημέρες κατανομής λογίζονται ακόμη κι όταν υπάρχει σημαντική απόκλιση για μόλις μία περίοδο κατανομής κατά τη διάρκεια μίας Ημέρας Κατανομής.
Η ρύθμιση αυτή δρα μη αναλογικά και ποινολογεί τους παραγωγούς Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ καθώς και τους Φο.Σ.Ε. και δεν συμβαδίζει με την αντίστοιχη ρύθμιση που υφίσταται για τους Προμηθευτές. Για τους τελευταίους υπολογίζονται οι περίοδοι κατανομής (κι όχι οι ημέρες κατανομής) με σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με ένα άνω όριο ανοχής και δίνεται περίοδος χάριτος για 30 περιόδους κατανομής για τις οποίες δεν επιβάλλεται ποινή – χρέωση μη συμμόρφωσης.
Θεωρούμε ότι κατ’ αναλογία πρέπει να θεσπιστεί αντίστοιχη ρύθμιση και για τους Φο.Σ.Ε., ώστε να τους δίνεται μεγαλύτερη (σε σχέση με τους προμηθευτές) περίοδο χάριτος δεδομένης της αυξημένης στοχαστικότητας της παραγωγής των μονάδων Α.Π.Ε. έναντι της πρόβλεψης του φορτίου των καταναλωτών.
β) Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία χαρτοφυλακίων περισσοτέρων της μιας τεχνολογιών (π.χ. αιολικά με φωτοβολταϊκά και, γενικότερα, συνδυασμοί των τεχνολογιών Α.Π.Ε.), όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείεται διότι, συν τοις άλλοις, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία και θα μειώσει το κόστος των Φο.Σ.Ε.
Άρθρο 150 : Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Άρθρο 150Α : Υπολογισμός Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά (ΠΑΕΣΑ) για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Άρθρο 156 : Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Με τις τροποποιήσεις που προτείνονται από τον ΑΔΜΗΕ αφενός ενσωματώνεται στον ΚΔΣ ο τρόπος καταβολής ή μη της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά (Σταθερή Προσαύξηση–ΣΠ) όπως προσδιορίζεται στην Υ.Α. 187480/7.12.2016, αφετέρου επιχειρείται να εισαχθεί μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία ως ο Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ). Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε παλαιότερη πρόταση που είχε κάνει ο ΑΔΜΗΕ και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μαζί με πρόταση για αριθμητικές τιμές των απαραίτητων παραμέτρων.
Επ’ αυτών θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι:
Η εισαγωγή μιας μεθοδολογίας για τον ΜΜΒΑΠ τελείως διαφορετικής από αυτήν για τον προσδιορισμό καταβολής της Σταθερής Προσαύξησης (ΣΠ), με πολύ περισσότερες παραμέτρους και ανάλυση, προσθέτει πολυπλοκότητα και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα μέχρι να επιτευχθεί μια ισορροπία. Από εκτιμήσεις που είχαν γίνει με βάση τις αριθμητικές τιμές που είχαν προταθεί από τον ΑΔΜΗΕ στο παρελθόν είχαν προκύψει ασύμμετρα υψηλές επιβαρύνσεις, αρκετά υψηλότερες της ΣΠ, τις οποίες ο συμμετέχων στην αγορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει – ειδικά μέχρι την ανάπτυξη της αγοράς Φο.Σ.Ε. και επαρκών εργαλείων πρόβλεψης.
Οποιαδήποτε μεθοδολογία και να υιοθετηθεί για τον ΜΜΒΑΠ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιβάρυνση να ξεπερνά την απώλεια της Σταθερής Προσαύξησης–ΣΠ. Τονίζεται ότι η εισαγωγή τόσο της Σταθερής Προσαύξησης–ΣΠ όσο και του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ) έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τη νέα αγορά ηλεκτρισμού όπου θα υπάρχει επαρκής ρευστότητα και εύρυθμη αγορά Φο.Σ.Ε. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των συμμετεχόντων όταν αυτοί ανταποκρίνονται με βάση τα διαθέσιμα μέσα της αγοράς και εντός των περιορισμών των εκάστοτε τεχνολογιών Α.Π.Ε.
Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΔΣ, θα πρέπει η όποια μεθοδολογία υιοθετηθεί τόσο για την καταβολή της ΣΠ όσο και για τον ΜΜΒΑΠ, να επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στον ΗΕΠ τη χρήση του βασικού εργαλείου σωρευτικής αντιμετώπισης των αποκλίσεων όλων των μονάδων Α.Π.Ε. που εκπροσωπούν ανεξαρτήτως τεχνολογίας ζώνης απωλειών και λειτουργικής ζώνης. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στη μεταφορά στον προτεινόμενο ΚΔΣ της μεθοδολογίας για την καταβολή της ΣΠ, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της οικείας ΥΑ, ο ΑΔΜΗΕ προτείνει την εξέταση των αποκλίσεων ακόμη και για τους Φο.Σ.Ε. ανά τεχνολογία ενώ η ΥΑ θέτει κριτήρια με βάση μια βασική ομαδοποίηση για ΑΠ και όλες τις λοιπές ΑΠΕ μαζί .
Εναλλακτικά ως μια απλή και κατανοητή μεθοδολογία για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ) προτείνεται η επέκταση της ήδη θεσμοθετημένης μεθοδολογίας για την καταβολή της ΣΠ για μερική καταβολή αυτής pro rata με το ύψος των αποκλίσεων που διαπιστώνονται, έως του ορίου αυτών που επιβάλλουν την μη καταβολή της, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα ελέγχονται για αποκλίσεις σωρευτικά επί όλων των μονάδων Α.Π.Ε. που εκπροσωπούν.
Συμπληρωματικά, ως ειδικότερη παρατήρηση, σημειώνεται:
Άρθρο 150 (σελ. 34-35) – Παρ.1:
Να καταργηθεί ο όρος EPTLFLFZ, δηλαδή οι Απώλειες Συστήματος. Η παραγωγή Α.Π.Ε. θα πρέπει ως ποσότητα να λαμβάνεται στα όρια των υποσταθμών, όπως γίνεται σήμερα.
Άρθρο 175Δ
Για τους λόγους που έχουν αναφερθεί πρέπει να καθορισθεί ότι η μέγιστη αμοιβή που μπορεί να επιβάλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. δεν μπορεί να ξεπερνά τη Σταθερή Προσαύξηση για όσο διάστημα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η νέα αγορά. Γενικότερα πρέπει να προδιαγραφούν κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ».