Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) μέσω της πρότασής της για την αναπροσαρμογή του μηχανισμού της Χρέωσης Προμηθευτών, την οποία υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές, ζητά τη διατήρηση των οφελών για τους καταναλωτές και τον κλάδο των ΑΠΕ από τη Χρέωση Προμηθευτών.
Η αναπροσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς (target model), που ίσως ολοκληρωθεί εντός του 2019, επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το φθινόπωρο του 2016, οι Προμηθευτές επιστρέφουν στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ – από τον οποίο πληρώνεται η πράσινη ενέργεια – το οικονομικό όφελος που αντλούν λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτρική αγορά.
«Το όφελος αυτό υπολογίζεται κάθε ώρα, με βάση την μείωση στην τιμή της ενέργειας που προκαλούν οι ΑΠΕ στην χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι Προμηθευτές να αγοράζουν φθηνότερα την ενέργεια που προμηθεύουν στους πελάτες τους. Παράλληλα, η μείωση αυτή οδηγούσε σε αυξημένα ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό και άρα σε μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ΑΠΕ και σε ανάγκη μεγαλύτερης επιβάρυνσης του καταναλωτή μέσω του ΕΤΜΕΑΡ».
«Οι στρεβλώσεις αυτές διορθώθηκαν με την εισαγωγή της Χρέωσης Προμήθειας από το φθινόπωρο του 2016. Στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης συμφωνήθηκε με τους θεσμούς ότι ο μηχανισμός της Χρέωσης Προμήθειας πρέπει να αναπροσαρμοσθεί στο μέλλον, διότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι συμβατός με το νέο σχεδιασμό της αγοράς (target model)», συμπληρώνει.
Με αφορμή την επανέναρξη των σχετικών συζητήσεων με τους θεσμούς, η ΕΛΕΤΑΕΝ κατέθεσε στην Κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ ολοκληρωμένη πρόταση για την αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμήθειας.
Κεντρικός πυλώνας της βασικής πρότασης είναι η διατήρηση της φιλοσοφίας ότι οι Προμηθευτές θα επιστρέφουν στον ΛΑΓΗΕ το όφελος που αντλούν από τη διείσδυση των ΑΠΕ.
«Αυτό θα οδηγήσει σε φθηνότερο ρεύμα για τους καταναλωτές και σε μείωση της καθυστέρησης των πληρωμών ΑΠΕ, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία από το 1,5 έτος εφαρμογής του υφιστάμενου μηχανισμού», υποστηρίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.
Συγκεκριμένα, αντί του ωριαίου υπολογισμού μέσω διπλής επίλυσης της αγοράς, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει η ΡΑΕ να υπολογίζει απολογιστικά σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε τρίμηνο ή και μεγαλύτερο), το όφελος που άντλησαν οι Προμηθευτές χάρη στις Α.Π.Ε. «Ο υπολογισμός θα πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά περιστατικά που δημιουργούν αυτό το όφελος (π.χ. υποκαθιστάμενη συμβατική ενέργεια ανά καύσιμό, κόστος ηλεκτροπαραγωγής κλπ.). Το όφελος αυτό θα επιστρέφεται από τους Προμηθευτές στον ΛΑΓΗΕ μέσω ειδικής Χρέωσης που θα τους επιβάλλεται για το επόμενο χρονικό διάστημα και η οποία θα παραμένει σταθερή σε €/ΜWh για το διάστημα αυτό».
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, η πρόταση αυτή:
⇒ Διατηρεί τα οφέλη που έχουν ήδη απολαύσει οι καταναλωτές και δημιουργεί το περιθώριο για μεγαλύτερες μειώσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο μέλλον.
⇒ Αυξάνει το περιθώριο ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών, αφού δεν επαναφέρει την επιδότηση του κόστους τους από τον Ειδικό Λογαριασμό που υπήρχε πριν τη θέσπιση της υφιστάμενης Χρέωσης Προμήθειας.
⇒ Οδηγεί σε μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών προς τις Α.Π.Ε.
⇒ Ενισχύσει τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού και του ΛΑΓΗΕ, συμβάλλοντας στην επενδυτική ασφάλεια.
⇒ Είναι συμβατή με το νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού.
⇒ Είναι συμβατή με άλλες ιδέες που έχουν υπάρξει (όπως αυτή της αξιοποίησης των εγγυήσεων προέλευσης). 
⇒ Είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη.
Δεδομένου του επαρκούς χρόνου που αντικειμενικά υπάρχει μέχρι την πλήρη εφαρμογή του target model, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς σε διάλογο για την διαμόρφωση ενός απλού και δίκαιου μηχανισμού Χρέωσης Προμηθευτών.