Η EnExClear ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Μέρος 8, Ενότητα 2.27, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ότι πραγματοποιήθηκε τακτική αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης, το οποίο για την περίοδο υπολογισμού Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, διαμορφώνεται σε € 29,342,483.40.