Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπογράφηκε με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους οι ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι στις 06.05.2022 μεταξύ της, κατά 80%, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία” (εφεξής “ΕΤΕΜ”) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ” (εφεξής “COSMOS ALUMINIUM”), υπογράφηκε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους οι ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM προτίθενται να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM. Ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού θα προκύψει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, των, υφιστάμενων κατά τον χρόνο της συντέλεσης της συγχώνευσης, μετόχων της ΕΤΕΜ.
Η πραγματοποίηση της ανωτέρω σκοπούμενης συναλλαγής θα τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τον όρο της προηγούμενης πλήρωσης των προαπαιτούμενων ενεργειών και αιρέσεων, μεταξύ των οποίων της ολοκλήρωσης επιτυχούς νομικού, οικονομικού κ.λπ. ελέγχου των εταιρειών ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν την οριστικοποίηση των όρων της σκοπούμενης συναλλαγής, τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών και την ολοκλήρωση αυτών, εντός χρονικής περιόδου έξι μηνών, αρχόμενης από την ανωτέρω ημερομηνία υπογραφής της ως άνω συμφωνίας. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη».
Ποια είναι η Cosmos Aluminium
Σημειώνεται ότι η ΕTEM αποτελεί μια από τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στο χώρο του προφίλ αλουμινίου και ήταν εισηγμένη στο ΧΑ, μέχρις ότου κατά την προηγούμενη δεκαετία να απορροφηθεί από τη μητρική Elval, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την ΧΑΛΚΟΡ, δημιουργώντας τον Όμιλο ElvalHalcor.
Παρά τη σημαντική της παρουσία και το διεθνοποιημένο της προσανατολισμό, η ΕΤΕΜ αποτελεί σχετικά μικρό κομμάτι της Elval, της οποίας ο όγκος των εργασιών προέρχεται κυρίως από τον τομέα της έλασης.
Ειδικότερα, η ΕΤΕΜ έκλεισε το 2020 με κύκλο εργασιών 38 εκατ. ευρώ, ζημίες προ φόρων 3 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 6,4 εκατ. ευρώ. Μέσα στο 2021 ωστόσο, η ΕΤΕΜ ολοκλήρωσε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος συνολικού ποσού 24,3 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά της, η Cosmos Aluminium αποτελεί τη θετική έκπληξη των τελευταίων 15 ετών. Ιδρύθηκε το 2007 από τον κ. Ξενοφώντα Καντώνια, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το σχήμα της Βιοκαρπέτ -Exalco.
Παρά τη μικρή ιστορία της και κόντρα στη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η Cosmos Aluminium κατάφερε να εκτινάξει τις οικονομικές της επιδόσεις και να ανεβάσει το 2020 τον κύκλο εργασιών της στα 114 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη στα 6,6 εκατ. ευρώ.