Εκπνέει, αύριο Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τόσο για το πλοίο που θα αγκυροβολήσει στο νέο τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης, όσο και για την επιλογή κατασκευαστή για τα λοιπά κατασκευαστικά έργα.
Αυτό σημαίνει ότι το έργο βρίσκεται σε καθεστώς ωρίμανσης και σταδιακής ολοκλήρωσης, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στις αρχές του 2019, μετά και την ολοκλήρωση του market test.
Την ίδια ώρα, η GASTRADE ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου την 1η φάση του Market Test για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ».
Αναφορικά με το “Market Test”, πρόκειται για τη μη δεσμευτική φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα κληθούν να εκδηλώσουν τις προθέσεις τους για αξιοποίηση της υποδομής για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της GASTRADE, oι εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και τη δέσμευση δυναμικότητας στον τερματικό σταθμό έχουν προθεσμία 45 ημερών για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Ας δούμε μερικά στοιχεία του έργου:
Το Έργο αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία κοινής ωφέλειας GASTRADE Α.Ε. και περιλαμβάνει μια υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) για την υποδοχή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση ΥΦΑ (LNG), η οποία θα βρίσκεται μόνιμα αγκυροβολημένη στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ένα σύστημα αγκυροβόλησης και ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του οποίου θα παραδίδεται το φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και εν τέλει στους τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την ΠΓΔΜ, την Τουρκία, τη Ρουμανία μέχρι την Ουκρανία και την Ουγγαρία.
Το FSRU θα έχει ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 530 εκ. καν. κυβικών ποδιών ανά ημέρα («mmscfd»), που αντιστοιχεί σε 600.000 καν. κυβικών μέτρων ανά ημέρα (5,5 δισ. κ. μ. ετησίως) και μέγιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 800 mmscfd, που αντιστοιχούν σε 950.000 καν. κ. μ. ανά ημέρα (8,3 δισ. κ. μ. / έτος).
Το LNG που παραδίδεται και αποθηκεύεται στο FSRU επαναεριοποιείται και μεταφέρεται στο κατάντη σύστημα φυσικού αερίου στην αιτούμενη από τους χρήστες του Έργου παροχή, ικανοποιώντας τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κατάντη συστήματος φυσικού αερίου (ποιότητα, πίεση, θερμοκρασία κ.λπ.). Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς αερίου Trans Adriatic Pipeline (“TAP”).
Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το τεχνικό σκέλος, είναι η συνήθης. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, θα κληθούν να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές τους προσφορές.
Όσων οι τεχνικές προσφορές κριθούν άρτιες και γίνουν αποδεκτές, θα περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού που είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, βάσει των οποίων θα αναδειχθούν τελικά οι ανάδοχοι.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του Έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο τρίμηνο του 2019
Η Εμπορική Λειτουργία του Έργου προβλέπεται για το 4ο τρίμηνο του 2020. Το Έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI) και είναι πλήρως αδειοδοτημένο. Το Έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων πόρων, εμπορικών τραπεζών και ιδίων κεφαλαίων, με πιθανή συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Δημόσια κονδύλια θα χορηγηθούν μέσω του Ελληνικού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εν μέρει μέσω Εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντός της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Το Έργο είναι υποψήφιο για συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.