Στην έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2022-2031 του ΔΕΣΦΑ προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την σχετική απόφαση να αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Η απόφαση υπεγράφη 4 Αυγούστου από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, κ. Αθανάσιο Δαγούμα. 
Καταλήγοντας στην πολυσέλιδη αιτιολογική της έκθεση και επιχειρώντας μια συνολική αξιολόγηση του Προγράμματος Ανάπτυξης, η Αρχή υπογραμμίζει ότι το προτεινόμενο Σχέδιο έχει καταρτιστεί από το Διαχειριστή λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που θέτει ο Κώδικας, ιδίως σε στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου, εκπλήρωση από τον Διαχειριστή των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την ασφάλεια εφοδιασμού, βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ, τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.
Επισημαίνεται, ωστόσο, η ανάγκη τακτικής και δημοσιοποίησης της προβλεπόμενης από τον Κώδικα Μελέτης Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, τόσο για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς όσο και ως βάση για τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Ανάπτυξης.
Β) Την επίπτωση του συνολικού προϋπολογισμού των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ. Το κόστος των Νέων Έργων που εγκρίνονται στο παρόν ΠΑ δεν ξεπερνά 42 εκατ. €., συνεπώς η επίπτωσή τους στη Μέση Χρέωση είναι πολύ περιορισμένη. Η αύξηση του κόστους των ήδη Προγραμματισμένων Έργων ανέρχεται σε 196 εκατ. € αλλά είναι αναπόφευκτη, δεδομένης της διεθνούς συγκυρίας.
Γ) Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργείται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης, ιδίως ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων και έκανε συγκεκριμένα σχόλια και υποδείξεις στον Διαχειριστή για την κατά το δυνατόν επίσπευσή τους και ευθυγράμμιση με τα χρονοδιαγράμματα των έργων των Δικτύων Διανομής και συνδεδεμένων ΑΣΦΑ.
Δ) Την ανάγκη εξασφάλισης της οικονομικής αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων, μέσω μακροχρόνιας δέσμευσης δυναμικότητας σε αυτά.
Στη βάση αυτού του κριτηρίου, η Αρχή έχει θέση ως προϋπόθεση για την οριστική έγκριση του αγωγού προς τη Δυτική Μακεδονία τη διενέργεια Market Test, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να ληφθεί η οριστική απόφαση για την επαύξηση ή μη της δυναμικότητας του ΕΣΜΦΑ και έχει καλέσει συναφώς τον Διαχειριστή για την υποβολή πρότασης.
Ε) Τη συμβατότητα του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα.
Το έργο είναι συμβατό με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα και συντείνει στην περιφερειακή ολοκλήρωση, ιδίως μέσω της επαύξησης του συμπιεστή στην Κομοτηνή για την τροφοδότηση του IGB.
Περαιτέρω, ο ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Repower EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προτείνει να συμπεριληφθούν τρία σημαντικά έργα: 1. την περαιτέρω αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στην Κομοτηνή, 2. την προμήθεια πλωτής μονάδας FSU για τη μόνιμη αναβάθμιση της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας 3. Την αναβάθμιση του ΕΣΦΑ με αγωγούς και άλλα απαραίτητα συστήματα ώστε να το καθιστούν ικανό να μεταφέρει H2 και να αυξηθούν έτσι οι ροές ανανεώσιμων αερίων στην Ελλάδα αλλά και προς τις γειτονικές χώρες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ.