Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕΗ ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 96 παράγραφος 1 του ν.4001/2011, θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’103/31.01.2012) που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων έργων επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση του ΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία

⇒ Σχέδιο Απόφασης