Σε διαγωνισμό, για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 30 μεγαβάτ στην Καρδίτσα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προχωρά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Αναλυτικότερα, η εταιρεία προχωρά με το διαγωνισμό για το έργο ««ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ισχύος 100 MVA, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΕΛΟ- ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ [43.150.000 €], πλέον ΦΠΑ.
Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου (Λ&Σ_ΑΠ) επί 14 έτη καθώς και των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΨΣΕ_ΚΥΤ) επί 10 έτη, ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το Λ&Σ_ΑΠ σε εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ [9.100.000 €], πλέον ΦΠΑ και για τα δύο ΨΣΕ_ΚΥΤ σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ [200.000 €],πλέον ΦΠΑ.
Διάθεση στοιχείων διακήρυξης
Τα έγγραφα της σύμβασης (πλην του Τεύχους 5 – «Σχέδια – Μελέτες Αδειοδοτήσεις») είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ειδικά για το Τεύχος 5 «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της διακήρυξης ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρ. 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 5. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο [email protected]. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 10 «Υποδείγματα».
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ