Ο σταθμός είναι εγκατεστημένος στη θέση «Στέρνιζα», Δ.Ε. Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση με εμβαδόν πολυγώνου εγκατάστασης 421,43 στρ. και επιφάνεια γηπέδου επέμβασης 72,79 στρ. Το έργο είναι σε εμπορική λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2014. Διαθέτει άδεια λειτουργίας για 20 έτη.
  1. Τεχνικά Στοιχεία
Ο σταθμός έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 21 MW και περιλαμβάνει: επτά (7) ανεμογεννήτριες (α/γ) ENERCON E-82 Ε4 ονομαστικής ισχύος 3,0 MW έκαστη, αριθμού πτερυγίων τρία, μεταβλητών στροφών, ύψους πυλώνα 78 m, διαμέτρου πτερωτής 82 m, και μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης 0,4kV/20 kV. Διαθέτουν σύγχρονες γεννήτριες χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, με έλεγχο βήματος (pitch control). Πρόκειται για α/γ IEC κλάσης ΙΑ για ισχυρό αιολικό δυναμικό. Το συνολικό βάρος  της α/γ είναι 141 τόνοι.
Εικόνα 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά και καμπύλη ισχύος της α/γ E82-E4 3.0MW, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 2: Διαστάσεις της α/γ E82-E4 3.0MW, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Η ηλεκτρική σύνδεση του αιολικού σταθμού πραγματοποιείται με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης συνολικού μήκους  υπογείων καλωδίων 7,6 χλμ. περίπου με τον Υ/Σ 20/150kV «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» που έχει κατασκευαστεί για την σύνδεση του γειτονικού αιολικού σταθμού ισχύος 25,5 ΜW στη θέση «Ράχη Λύκου – Φράσουρι» της Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας. Το συνολικό μήκος του καναλιού όδευσης της γραμμής μέσης τάσης είναι ίσο με 3,8 χλμ (από τη τελευταία α/γ προς τον Υ/Σ) ενώ το συνολικό μήκος καναλιού αλλά και καλωδίων μέσης τάσης μεταξύ των α/γ είναι ίσο με 3,3 χλμ.
Εικόνα 3: Εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο Α/Π Στέρνιζα, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Η εσωτερική οδοποιία σύνδεσης των Α/Γ ανέρχεται στα 2.848,70 m και η εξωτερική οδοποιία προς βελτίωση ανέρχεται στα 567 m του υπάρχοντος δασικού χωμάτινου δρόμου που καταλήγει στο γήπεδο του έργου. Ο Υ/Σ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ συνδέεται με τη γραμμή Υ.Τ  150 kV ΘΗΣ ΗΡΩΝ – ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ μέσω γραμμής Υ.Τ. 150 kV μήκους περίπου 13,5 km (εναέρια). Το νέο συνολικό μήκος εσωτερικής οδοποιίας ανέρχεται σε 3,7 χλμ περίπου.
Εικόνα 4: Απεικόνιση των α/γ του Α/Π Στέρνιζα στο Google Earth, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Τα έργα υποδομής είναι τα ακόλουθα:
Βάσεις Πύργων, εμβαδού περίπου 314 m² (R=10 m), από οπλισμένο σκυρόδεμα για την στήριξη των πυλώνων των Α/Γ.
Πλατείες Ανεμογεννητριών μέγιστου εμβαδού 3.300 m² για τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.
Κτίσμα Ελέγχου για την στέγαση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και χειρισμού του ΑΠ, του πίνακα Μ.Τ, μετρητικών οργάνων και βοηθητικού εξοπλισμού (το οποίο είναι εντός του υφιστάμενου Υ/Σ Κιθαιρώνα).
Δρόμοι προσπέλασης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ΑΠ, πλάτους 5 m με μέγιστη κλίση 12% και ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 28 m. Η κατασκευή της οδοποιίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις δασικές οδούς Γ΄ κατηγορίας. Δίπλα και κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας έχει διανοιχτεί κανάλι όδευσης των υπογείων καλωδίων και των οπτικών ινών για την επικοινωνία με τις Α/Γ.
Το έργο είναι εγκατεστημένο εκτός οποιασδήποτε ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας.
Εικόνα 5: Άποψη του Α/Π Στέρνιζα, υψηλότερα από την 7η α/γ, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

  1. Αιολικό δυναμικό – Eνεργειακή Παραγωγή
Η περιοχή του όρους Κιθαιρώνα διαθέτει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό. Η κύρια επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου είναι η Βόρεια-Βορειοανατολική και Νότιο-Νότιο δυτική. Η εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας ταχύτητας του ανέμου για την συγκεκριμένη θέση, προκύπτει με αναγωγή στην παρούσα θέση εγκατάστασης και σε ύψος 78m, διαθέσιμων μετρήσεων που έχουν συγκεντρωθεί από 40m εγκατεστημένο ιστό για ένα έτος.
H μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου (μακροχρόνια διορθωμένη) στα 78 m ισούται με 10,0 m/s (9,5-10,4m/s). Οι μετρήσεις ενός έτους από τον 40 m ιστό Στέρνιζα 3 (πλέον μεταξύ των α/γ 2 και 3) για ένα έτος εμφανίζουν ταχύτητα ανέμου ίση με 9,9 m/s (41,6m agl) με πληρότητα 91,3%. H ετήσια ενεργειακή παραγωγή είναι ίση με 68,8 GWh, CFnet ίσο με 37,4%.

  1. Συντήρηση και λειτουργία
Η συντήρηση των α/γ πραγματοποιείται από την Enercon Service μέσω μακροχρόνιου συμβολαίου ενώ υπάρχουν συμβόλαια συντήρησης για τον Υ/Σ, τη διατήρηση της οδοποιίας, τον αποχιονισμό αλλά και τη φύλαξη του Υ/Σ. Το χειμώνα υπάρχουν χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες και έντονη παγιοποίηση (λόγω της υψηλής υγρασίας από τον Βοιωτικό κάμπο και τον Κορινθιακό Κόλπο).
Ο έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης υλοποιείται μέσω ειδικών λογισμικών και ανά μήνα υλοποιείται έκθεση αποτίμησης της λειτουργίας αλλά και συνολικά ανά έτος. Χρησιμοποιείται η πληροφορία που είναι διαθέσιμη από το SCADA των ανεμογεννητριών.
Η διαθεσιμότητα του Α/Π βρίσκεται στο επίπεδο του 97%. Οι ηλεκτρικές απώλειες είναι ίσες με 1,4%. Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των α/γ είναι ότι διαθέτουν το σύστημα Storm Control και το σύστημα αποπαγοποίησης (de-icing – για πρώτη φορά στην Ελλάδα) που συμβάλλουν θετικά στην βελτιωμένη λειτουργία του αιολικού πάρκου.
Υπάρχει εν λειτουργία 52 m ανεμολογικός σταθμός στην ίδια ακριβώς θέση και διάταξη με τον ιστορικό σταθμό αναφοράς (40 m) οποίος συμβάλει στη μελέτη της διαχρονικής μεταβλητότητας του αιολικού δυναμικού, τη συσχέτιση με τα μεσοκλιματικά δεδομένα, τον έλεγχο λειτουργίας του αιολικού πάρκου αλλά και την αξιολόγηση του μετεωρολογικού μοντέλου πρόβλεψης ενεργειακής παραγωγής στα πλαίσια της συμμετοχής στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό.
  1. Οικονομικά μεγέθη
Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα (ΔΑΠΕΕΠ) πραγματοποιείται βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας για 20 έτη με τιμή κιλοβατώρας ίση με 0,105 Ευρώ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι ίσο με 31.500.000 ευρώ (1500 ευρώ/kW) ενώ δεν έλαβε επιδότηση. Ελήφθη τραπεζικός δανεισμός από Ελληνική Τράπεζα.
Τέθηκε από τον Ιανουάριο του 2016 το «τέλος ασφάλειας εφοδιασμού» (2,0% πλέον) επί της ακαθάριστης ενεργειακής παραγωγής. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης για την εγκατάσταση τεσσάρων νέων α/γ ίδιες με τις υπάρχουσες ώστε η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει στα 33MW.
  1. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
Αποφεύγεται ετήσια η έκλυση των παρακάτω ρύπων:

Η λειτουργία του σταθμού καλύπτει την ετήσια ηλεκτρική ζήτηση 18.350 νοικοκυριών (3.750  kWh/έτος), ενώ απασχολούνται τοπικές τεχνικές εταιρείες για τη συντήρηση του έργου.

Εικόνα 6: Άποψη της α/γ 1, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 7: Άποψη του κάτω τμήματος του πύργου της α/γ, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 8: Άποψη α/γ του Α/Π, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 9: Άποψη των α/γ του Α/Π, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 10: Πίνακας ελέγχου της α/γ εντός του πύργου, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 11: Ο δρόμος πρόσβασης στην α/γ 3, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 12: Το τμήμα της υψηλής τάσης στον υποσταθμό Κιθαιρώνας, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 13: Το τμήμα της υψηλής τάσης στον υποσταθμό Κιθαιρώνας, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 14: Οι μετασχηματιστές μέσης/υψηλής τάσης του Υ/Σ Κιθαιρώνας (διακόπτες, ζυγοί, πυκνωτές, βοηθητικός μετασχηματιστής), © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 15: Οι κεντρικοί πίνακες μέσης τάσης εντός του κτηρίου του υποσταθμού, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 16: Το κτήριο του υποσταθμού Κιθαιρώνας, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 17: Τμήμα της γραμμής υψηλής τάσης σε ημέρα με χιόνι, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 18: Τμήμα της γραμμής υψηλής τάσης και ο πυλώνας σε ημέρα με χιόνι, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 19: Το Α/Π, τμήμα της γραμμής υψηλής τάσης και πυλώνας σε ημέρα με χιόνι, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 20: Πυλώνας υψηλής τάσης εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρής παγοποίησης, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 21: Οδηγώντας στο δρόμο πρόσβασης στο Α/Π εν μέσω χιονόπτωσης και πάγου, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 22: Αποχιονισμός με φορτωτή για τη πρόσβαση στον υποσταθμό, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Εικόνα 23: Αποχιονισμός με φορτωτή για τη διάνοιξη του δρόμου πρόσβασης στο Α/Π, © Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Γκαράκη

Άρθρο του Κωνσταντίνου Γκαράκη / Ενεργειακού Μηχανικού, MSc, MA / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής