Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Προκαταρκτικό Σχέδιο του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για τη χρονική περίοδο 2021 – 2030, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Ο ΑΔΜΗΕ με γνώμονα τα παραπάνω και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σχεδιάζει και υλοποιεί τα έργα του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εθνική και την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία προάγοντας ταυτόχρονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αναπτύσσει το Σύστημα με τρόπο τέτοιο ώστε, να ενισχύεται η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να επιτυγχάνεται η κατάργηση παρωχημένων και επιβαρυντικών για το περιβάλλον πηγών ενέργειας, όπως είναι η καύση ορυκτών καυσίμων.
Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2021 – 2030 περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και τη βασική φιλοσοφία η οποία ακολουθείται για τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό τους.
Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή και τον χρονικό προγραμματισμό των έργων της ανάπτυξης του Συστήματος τα οποία αφορούν:
  1. τις αναγκαίες σε βάθος ενισχύσεις του Συστήματος, όπως νέες Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.), αναβαθμίσεις Γ.Μ., νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμοί (Υ/Σ), καθώς και επεκτάσεις υφισταμένων ΚΥΤ ή Υ/Σ οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση της ισχύος η οποία προβλέπεται για αυτή τη χρονική περίοδο,
  2. τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών Υ/Σ και ΚΥΤ, όπως και των αντίστοιχων υποδομών ελέγχου τους,
  3. τα αναγκαία έργα βελτίωσης της λειτουργίας και της οικονομικότητας του Συστήματος, όπως ενισχύσεις των υφισταμένων ΚΥΤ και κατασκευή νέων Γ.Μ. για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Χρηστών του Συστήματος,
  4. την ένταξη στο Σύστημα ή/και την αναβάθμιση νέων διασυνδετικών Γ.Μ. με γειτονικές χώρες,
  5. τα έργα σύνδεσης στο Σύστημα (Γ.Μ. και Υποσταθμοί) τα οποία απαιτούνται για την ένταξη των νέων Σταθμών Παραγωγής και των νέων Καταναλωτών Υ.Τ. (Πελάτες Υ.Τ. και Διαχειριστής Δικτύου), για τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί σχετικές μελέτες σύνδεσης και τέλος,
  6. την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, όπως συστήματα συλλογής μετρήσεων (SCADA), τηλεπικοινωνιακού δικτύου κορμού (backbone), τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ των Υ/Σ – ΚΥΤ και των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων λογισμικού (S/W), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ασφαλέστερης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει ότι η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής, έχει οδηγήσει σε μείωση των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας και ισχύος για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων στο Σύστημα Μεταφοράς.
Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα της χρονικής μετάθεσης ορισμένων έργων Μεταφοράς τα οποία σχετίζονται πρωτίστως με την εξυπηρέτηση των φορτίων της Διανομής, χωρίς αυτό να έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια της λειτουργίας του Συστήματος.
Εκτός από την εξυπηρέτηση της ζήτησης, οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος αποτελεί η ανάγκη της εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ακολουθούμενης Εθνικής πολιτικής και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής πολιτικής οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο την απανθρακοποίηση της δραστηριότητας της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη συμβολή του τομέα του ηλεκτρισμού στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ είναι προσανατολισμένη προς την ενσωμάτωση της επικείμενης αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, η οποία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το 2020 και για το 2030.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας έως το 2030 και η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ σε τουλάχιστον 35% της συνολικής ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης της ενέργειας.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ΕΣΕΚ προδιαγράφει έναν ριζικό μετασχηματισμό του τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή άνω του 60% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ ο στόχος για το 2030 είναι ο μηδενισμός του μεριδίου του εγχώριου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αλματώδης διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ προβλέπεται να φθάσει από τα 9,2 GW (συμπεριλαμβανομένων 3,7 GW των Μεγάλων ΥΗΣ) σήμερα στα 18,9 GW (συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων ΥΗΣ) το 2030, εκ των οποίων τα 7 GW αντιστοιχούν σε Α/Π και τα 7,7 GW σε Φ/Β.
Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, σημαντική προτεραιότητα σε αυτό το ΔΠΑ αποτελεί η διασύνδεση των Νήσων του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Με αυτές τις συνδέσεις αντιμετωπίζεται η ηλεκτρική απομόνωσή τους, αυξάνεται η αξιοπιστία της τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας και κατά συνέπεια το κόστος των ΥΚΩ, προστατεύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό των ΑΠΕ των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ).
Παράλληλα με την κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του Νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε ήδη η Α’ Φάση του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, είναι σε εξέλιξη η Β’ και η Γ’ Φάση και έχει σχεδιασθεί η Δ’ Φάση αυτού.
Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης τα έργα της διασύνδεσης της Κρήτης, τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας, λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της Νήσου και λόγω του πλουσίου δυναμικού ΑΠΕ το οποίο διαθέτει.
Ειδικότερα ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το έργο Κρήτη – Φάση Ι της AC διασύνδεσης Κρήτη – Πελοπόννησος με προβλεπόμενο χρόνο ηλέκτρισής του το έτος 2020 και μέσω της θυγατρικής εταιρείας του «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αναδόχων για τα καλώδια και για τους μετατροπείς του έργου Κρήτη – Φάση ΙΙ της DC διασύνδεσης Κρήτη – Αττική με εκτιμώμενο χρόνο της ηλέκτρισής του το έτος 2023.
Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ ενσωμάτωσε στον προγραμματισμό του μέσω των προηγούμενων και του παρόντος ΔΠΑ, τον σχεδιασμό του έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και τον σχεδιασμό του έργου της διασύνδεσης των Νήσων του Βορείου Αιγαίου.
Μπορείτε να δείτε τα κείμενα που τέθηκαν σε Διαβούλευση στους παρακάτω συνδέσμους: 
  1. http://www.admie.gr/uploads/media/DPA_2021-2030_Prokatarktiko_Schediopdf
  2. http://www.admie.gr/uploads/media/DPA_2021-2030_Prokatarktiko_Schedio_CHartispdf
  3. http://www.admie.gr/uploads/media/DPA_2021-2030_Prokatarktiko_Schedio_Parartima_Ipdf