Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε κατάλογο με τους Καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος στην επερχόμενη δημοπρασία διακοψιμότητας.
Όπως αναφέρει, οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη Δημοπρασία.
Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ENERGY IDENTIFICATION CODE (EIC)

1

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

29ZGR-MOTOROILHE