Αίτηση για την χορήγηση άδειας Φο.Σ.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ η εταιρεία “Axpo Solutions AG Greek Branch”, συνολικής ισχύος 500 MW. 
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας: 
“Η εταιρεία με την επωνυμία «AXPO SOLUTIONS AG Greek Branch», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 166A και Σοφοκλέους 2, T.Κ. 15126, Μαρούσι, Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-291671/18.11.2020 αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως τις 10.12.2020)”.