Πραγματοποιήθηκε, χθες Τετάρτη 9 Απριλίου 2019, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η υπογραφή δύο συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.
Η πρώτη σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε, αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Η δεύτερη σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – Repsol Exploracion SA αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα.
Τα στοιχεία για τη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο  
Πρόκειται για διαδικασία που κινήθηκε μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων τον Ιούνιο του 2017.
22.6.2017 – Υπουργική Απόφαση για την αποδοχή αίτησης.
11.08.17 – Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (ΦΕΚ 2849Β).
21.08.17 – Υπουργική Απόφαση για το είδος της Σύμβασης, «Σύμβαση Μίσθωσης» (ΦΕΚ 2885Β).
2.12.2017: Δημοσίευση της πρόσκλησης του Διεθνούς διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
09.03.18: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης.
Διαδικασία αξιολόγησης.
21.08.18: Υπουργική Απόφαση για ορισμό Επιλεγέντος Αιτούντος.
Κάλυψη από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργού ΠΕΝ και της ΕΔΕΥ.
Θα ακολουθήσει κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή.
Ανάδοχος: ΕΛΠΕ Α.Ε (50%) – REPSOL EXPLORACION SA (50%)
Στάδιο έρευνας: Διαρκεί 8 έτη με δυνατότητα παράτασης.
Το στάδιο αυτό διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές φάσεις που ορίζονται για τη συμβατική περιοχή ως εξής:
Πρώτη φάση: 3 έτη
Δεύτερη φάση: 2 έτη
Τρίτη φάση: 2 έτη
Σημαντικές ερευνητικές εργασίες κατά φάση:
Α’ φάση:
Πρόσκτηση 1600 χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων.
Επανεπεξεργασία 500 χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων
Λοιπές γεωφυσικές έρευνες
Γεωλογικές εργασίες.
Περιβαλλοντικές μελέτες
Β’ φάση:
Σεισμική έρευνα 3D
Γεωλογικές εργασίες.
Περιβαλλοντικές μελέτες
Γ’ φάση:
Γεωλογικές εργασίες.
Περιβαλλοντικές μελέτες
Ερευνητική γεώτρηση μέχρι το βάθος των 1.400 μ. κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας
Οικονομικό όφελος ελληνικού Δημοσίου
Κατά την έναρξη κάθε φάσης ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητικές επιστολές, όπως σε κάθε πιθανή παράταση.
Η έκταση της συμβατικής περιοχής περίπου 6.671,13 χλμ²
Το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει:
Κατά τη φάση έρευνας:
 1. 500.000 ευρώ με την υπογραφή της σύμβασης (Signature Bonus).
 2. Στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) περίπου 850.000 ευρώ συνολικά κατά τις τρεις φάσεις έρευνας (σε διάρκεια 8 ετών).
 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου (ΕΔΕΥ), για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 100.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η έρευνα.
Κατά τη φάση εκμετάλλευσης:
 1. Καθ’ όλο το στάδιο εκμετάλλευσης αποδίδονται στο Δημόσιο μισθώματα (royalties).
 2. Καταβάλλονται 200 ευρώ/ τετρ. χλμ. της περιοχής εκμετάλλευσης ανά έτος.
 3. Επιπλέον ποσά ανάλογα με την παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (μπόνους παραγωγής).
 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 140.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η εκμετάλλευση.
Ενημερωτικό σημείωμα για τη θαλάσσια περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός – Ιόνιο)
Σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10 Ιόνιο Πέλαγος.
23.07.14 – Υπουργική Απόφαση για το είδος της σύμβασης, «Σύμβαση Μίσθωσης».
31.07.14 – Υπουργική Απόφαση  «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας & εκμετάλλευσης ΥΑ στις τρεις χερσαίες περιοχές»  η οποία έληγε στις 06.02.15.
31.03.2015 – Υπουργική Απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι τις 14.07.2015 (ΦΕΚ 704Β/24.04.15).
25.11.15: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης.
→ Διαδικασία αξιολόγησης.
 1. Άνοιγμα προσφορών.
 2. Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων.
 3. Παρουσιάσεις από τις εταιρείες των προγραμμάτων ερευνών τους.
 4. Υπολογισμοί των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου (κυρίως των royalties).
 5. Διαπραγματεύσεις για βελτίωση των προσφορών.
 6. Διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις.
 7. Παράταση θητείας της Επιτροπής Αξιολόγησης των θαλάσσιων περιοχών μέχρι τα τέλη του 2017 για τις περιοχές 1 και 10.
 8. 12.16: Υπουργική Απόφαση για ορισμό Επιλεγέντος Αιτούντος.
 9. Κάλυψη από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (ΚΥΑ 03/07/2017).
 10. Έλεγχος της  σύμβασης μίσθωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 11. Υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργού ΠΕΝ, της ΕΔΕΥ και των ΕΛΠΕ.
Θα ακολουθήσει κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.
Ανάδοχος: ΕΛΠΕ Α.Ε. 100%
Στάδιο έρευνας: Διαρκεί 8 έτη με δυνατότητα παράτασης.
Το στάδιο αυτό διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές φάσεις που ορίζονται για τη συμβατική περιοχή ως εξής:
Πρώτη φάση: 3 έτη
Δεύτερη φάση: 3 έτη
Τρίτη φάση: 2 έτη
Σημαντικές ερευνητικές εργασίες κατά φάση:
Α’ φάση:
Πρόσκτηση και επεξεργασία 1200 χλμ 2D σεισμικών δεδομένων. Επανεπεξεργασία 300 χλμ 2D υφιστάμενων δεδομένων.
Λοιπές γεωφυσικές έρευνες: μαγνητική και βαρυτική έρευνα
Γεωλογικές μελέτες και ανάλυση λεκάνης
Περιβαλλοντική Μελέτη Αρχικής Κατάστασης (Ι), Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης
Β’ φάση:
Πρόσκτηση και επεξεργασία 400 τχλμ για 400 τχλμ 3D σεισμικών δεδομένων.
Πετροφυσική και Γεωφυσική ανάλυση.
Περιβαλλοντική μελέτη ΙΙ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Γ’ φάση:
Επανεκτίμηση σεισμικών δεδομένων
Επανεξέταση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων
Περιβαλλοντική Μελέτη ΙΙΙ & Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ερευνητική γεώτρηση
Οικονομικό όφελος ελληνικού Δημοσίου
Κατά την έναρξη κάθε φάσης ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητικές επιστολές, όπως σε κάθε πιθανή παράταση.
Η έκταση της συμβατικής περιοχής περίπου 3.420,6 χλμ2
Το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει:
Κατά τη φάση έρευνας:
 1. 400.000 € με την υπογραφή της σύμβασης (Signature Bonus)
 2. Στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) περίπου 2 εκατ. ευρώ συνολικά κατά τις τρεις φάσεις έρευνας (σε διάρκεια 8 ετών).
 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ ΑΕ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 80.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η έρευνα.
Κατά τη φάση εκμετάλλευσης:
 1. Αποδίδονται στο Δημόσιο 000 ευρώ/τετρ. χλμ περιοχής εκμετάλλευσης ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου εκμετάλλευσης.
 2. Καθ’ όλο το στάδιο εκμετάλλευσης αποδίδονται στο Δημόσιο μισθώματα (royalties)
 3. Επιπλέον ποσά ανάλογα με την αθροιστική παραγωγή μετρούμενη σε βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (μπόνους παραγωγής).
 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου/ΕΔΕΥ, για το σκοπό αυτό καταβάλλει το ποσό των 140.000 ευρώ ετησίως για όσο διαρκεί η εκμετάλλευση.
Τι ανέφεραν οι ομιλητές
Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ανέφερε στην ομιλία του:
«Πρακτικά με αυτές τις δύο συμβάσεις που υπογράφουμε σήμερα και τις δυο συμβάσεις που είναι σε εκκρεμότητα και αφορούν τις δύο θαλάσσιες περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, με την Κοινοπραξία ExxonMobil, Total και ΕΛ.ΠΕ., τις οποίες θα υπογράψουμε στα Χανιά, κλείνει ουσιαστικά ένας μεγάλος κύκλος συμβάσεων παραχώρησης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Σε 2 έως 4 χρόνια θα υπάρχει ασφαλή εικόνα για την έκταση και το μέγεθος των κοιτασμάτων».
Ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε την περιβαλλοντική διάσταση, τονίζοντας πως «το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχει ενσωματώσει το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ισχύει στην Ευρώπη, που η αυστηρότερη διεθνώς. Στον τελευταίο δε νόμο που ψηφίσαμε θεσμοθετήθηκαν τα παρατηρητήρια υδρογονανθράκων. Η δυνατότητα, δηλαδή, οι τοπικές κοινωνίες να έχουν πλήρη, διαρκή και άμεσο έλεγχο των δραστηριοτήτων έρευνας και εξόρυξης και ταυτόχρονα απαγορεύσαμε, φυσικά, το fracking, αποτρέποντας οποιαδήποτε σχέση αξιοποίησης σχιστολιθικών δεδομένων».
Ειδική αναφορά έκανε ο Υπουργός στο πλαίσιο μέσα στο οποίο υπογράφονται αυτές οι συμβάσεις:
«Γίνονται σε ένα πλαίσιο που η ελληνική οικονομία έχει κλείσει τον κύκλο των μνημονίων, έχει αποκαταστήσει το αξιόχρεο του ελληνικού κράτους που αποτελούσε και τη βασική αιτία ένταξης στα μνημόνια και βρίσκεται σε μια φάση όπου η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας είναι δεδομένη. Αποτυπώνεται πλέον στα πολύ χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζει το ελληνικό Δημόσιο στις διεθνείς αγορές, στη συμμετοχή πολύ σημαντικών διεθνών εταιρειών, σε πληθώρα επενδυτικών project στην Ελλάδα και φυσικά στον συγκεκριμένο τομέα με την εμπλοκή σε αυτές τις διαδικασίες σημαντικών εταιρειών από Αμερική και Ευρώπη οι οποίες συμμετέχουν δραστήρια και έχουν την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια προκειμένου να υπάρξει μια προοπτική αξιοποίησης αυτού του πλούτου που έχει, εν δυνάμει, η χώρα».
Οι δυο αυτές συμβάσεις «εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στο Ισραήλ», επισήμανε ο κ. Σταθάκης.
«Όλα δείχνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος εισέρχεται δυναμικά στο χάρτη των υδρογονανθράκων, διαμορφώνοντας ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι όλων αυτών των αλλαγών, έχουν γίνει σημαντικές συζητήσεις και πρωτοβουλίες, στις οποίες η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον ένα αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο», τόνισε.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ., Στάθης Τσοτσορός σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Με τη σημερινή υπογραφή των δύο νέων συμβάσεων παραχώρησης ο Όμιλος υλοποιεί στο μεγαλύτερο μέρος το πρόγραμμα ανάπτυξης χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σήμερα στην έρευνα 7 εκ των 9 παραχωρήσεων και με την ολοκλήρωση του κύκλου παραχωρήσεων σε 9 εκ των 12, με έμφαση στην ασφάλεια και ιδιαίτερη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπεφρασμένη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ώστε μέσα στο καλοκαίρι να κυρωθούν από τη Βουλή και οι άλλες συμβάσεις για τις δύο θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, σηματοδοτεί –εκ των πραγμάτων– την απαρχή μιας νέας εποχής για την χώρα».
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσοτσορού:
“O Όμιλος ΕΛΠΕ, με τη σημερινή υπογραφή των δύο νέων συμβάσεων παραχώρησης, που αφορούν στο «Block 10» του Κυπαρισσιακού, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» όπου συνεργαζόμαστε με έναν μεγάλο διεθνή Όμιλο εγνωσμένου κύρους, όπως η Repsol, υλοποιεί στο μεγαλύτερο μέρος το πρόγραμμα ανάπτυξης χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σήμερα στην Έρευνα των 7 εκ των 9 παραχωρήσεων  και με την ολοκλήρωση το κύκλου παραχωρήσεων σε 9 εκ των 12, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας του πετρελαϊκού δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης.
Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση του σημαντικότατου αυτού Ερευνητικού Προγράμματος, ο Όμιλος ΕΛΠΕ σχεδίασε και ήδη ολοκλήρωσε την οργανωτική αναδιάρθρωση του τομέα με την ίδρυση της εταιρίας Holding ΕΛΠΕ Upstream, η οποία κατέχει το συνολικό χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων κα σήμερα συμμετέχει για πρώτη φορά  στην υπογραφή της παραχώρησης στο Ιόνιο με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γ. Αλεξόπουλο.
Ο Όμιλος με ενσωματωμένους στη στρατηγική του, τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης με έμφαση στην Ασφάλεια και ιδιαίτερη ευαισθησία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, έχει εκπονήσει  σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, συγκροτημένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Προστασίας των περιοχών των ερευνών, στο πλαίσιο των πλέον αυστηρών διεθνών και εθνικών προδιαγραφών για την πετρελαϊκή βιομηχανία.
Η στρατηγική συνεργασία με τη Repsol, αλλά και οι συμπράξεις που έχουμε δρομολογήσει  με την TOTAL, την ExxonMobil και την Edison σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας ανακτά ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο, ενώ καταδεικνύει και την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότητας προς τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η εκπεφρασμένη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ώστε μέσα στο καλοκαίρι να κυρωθούν από τη Βουλή και οι άλλες συμβάσεις για τις δύο θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, σηματοδοτεί – εκ των πραγμάτων – την απαρχή μιας νέας εποχής για την χώρα.
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, έχοντας ως ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα την αντικειμενικά υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία των στελεχών του, δηλώνει «παρών» στον κρίσιμο τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων. Δεσμεύεται ότι θα εργαστεί, με μεθοδικότητα, συνέπεια, διαφάνεια και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος, για την υλοποίηση του σημαντικού Ερευνητικού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, με τη φιλοδοξία να συμβάλλει στη ρεαλιστική μετάβαση από το «μύθο» των αμύθητων κοιτασμάτων στην «πραγματικότητα»”.
Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ, επισήμανε στον χαιρετισμό του: «Μετά από πολλά χρόνια απραξίας, η έρευνα για υδρογονάνθρακες στον ελλαδικό χώρο έχει επανεκκινηθεί. Το διεθνές ενδιαφέρον στους πρόσφατους διαγωνισμούς ήταν αξιόλογο, με δεδομένα τόσο τις σχετικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου όσο και το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί καινούργια πετρελαιοπιθανή περιοχή».
Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Αλεξόπουλου:
“Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής μας στον κλάδο της Έρευνας Υδρογονανθράκων και εστιάζοντας στην Ελλάδα όπου τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, υπογράψαμε σήμερα με το Ελληνικό Δημόσιο σημαντικές συμφωνίες για την μίσθωση 2 ερευνητικών περιοχών στο Ιόνιο πέλαγος.
Μέσω της από κοινού αξιοποίησης του οικοπέδου του Ιόνιου, ενδυναμώνουμε την συνεργασία μας με την μεγάλη ισπανική εταιρία πετρελαίου Repsol. Μαζί με την Repsol –με την οποία είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν στην Λιβύη– αλλά και άλλες μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρίες (ExxonMobil, Total, Edison), τα Ελληνικά Πετρέλαια επενδύουν στην Έρευνα Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας.
Μετά από πολλά χρόνια απραξίας, η Έρευνα για Υδρογονάνθρακες στον Ελλαδικό χώρο έχει επανεκκινηθεί. Το διεθνές ενδιαφέρον στους πρόσφατους διαγωνισμούς ήταν αξιόλογο, με δεδομένα τόσο τις σχετικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου όσο και το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί καινούργια πετρελαιοπιθανή περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τις περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης και να διατηρηθεί σταθερό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Έρευνα Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ήδη σε 7 περιοχές συμπεριλαμβανομένων και των 2 για τις οποίες υπογράφουμε τις συμβάσεις σήμερα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, τα Ελληνικά Πετρέλαια –κατά μόνας ή σε κοινοπραξία με μεγάλες διεθνείς εταιρίες (Repsol, Exxon, Total, Edison)– θα υλοποιήσουν με περιβαλλοντική ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα προαναφερθέντα ερευνητικά προγράμματα, και θα ισχυροποιήσουν και θα διευρύνουν τις στρατηγικές τους συμμαχίες.
Το πρόγραμμα επενδύσεων στην έρευνα υδρογονανθράκων εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου που περιλαμβάνει επενδύσεις βελτίωσης της απόδοσης των διυλιστηρίων μας, επενδύσεις ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της σημερινής επιτυχίας: 
 1. ΥΠΕΝ, ΕΔΕΥ για την εποικοδομητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που παρουσιάστηκαν,
 2. Repsol για την εξαιρετική συνεργασία,
 3. Εξαιρετική Ομάδα ΕΛΠΕ για την καθοριστική συμβολή τους στην προετοιμασία, την διαπραγμάτευση και την επιτυχή κατάληξη του όλου εγχειρήματος”.
Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυναν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ., Γιάννης Μπασιάς και ο Director of Global New Ventures της Repsol, Mikel Erquiaga.