Στη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 300 MW, προχώρησε, με χθεσινή της απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 
Η άδεια έχει εικοσαετή διάρκεια, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.