Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον ENTSO-e, η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας Ελλάδας- Ιταλίας, για την ανταλλαγή…

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λόγω της αλλαγής του μοντέλου υπολογισμού της τιμής του ρεύματος, καθώς κινδυνεύουν να μην συνάψουν…

Το έργο streamSAVE, το οποίο υλοποιεί το ΚΑΠΕ, αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια υπό το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα «Ορίζοντας 2020», μεταξύ 12 εταίρων από…

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται το τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα…

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον…

Την απόφαση, με την οποία ορίζεται, η νέα μεθοδολογία υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος, για την κάλυψη δαπανών παροχής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ως Υπηρεσίας Κοινής…

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου από την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. (υπ΄αριθμ. 589/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε με το από 21.07.2014…

Η ΡΑΕ, με την Απόφασή της υπ' αριθμ. 874/2019, τροποποίησε την υπ' αριθμ. 931/2018 Απόφασή της αναφορικά με τον “καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων της…