Το 2014 η ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ ανέθεσαν στην ECCO International μελέτη για το σχεδιασμό (High Level Design) της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχος (Target Model) και να είναι σε θέση να συζευχθεί με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού, όπως απαιτούν οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες.
Η ανωτέρω μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της, τέθηκε τον Νοέμβριο του 2014 σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ κατά την διάρκεια της οποίας διεξήχθη ανοικτή ημερίδα για την αναλυτική παρουσίαση του νέου μοντέλου. Τα σχόλια των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν από τον σύμβουλο και προωθήθηκαν στην ΡΑΕ. Τον Αύγουστο του 2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν.4425/2016 ο οποίος ορίζει τέσσερις νέες αγορές: την Προθεσμιακή Αγορά, την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ορισθεί Διαχειριστής της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Βάσει των προβλέψεων το Ν. 4425/2016 και των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 67/2017) και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου JRC (Joint Research Center), ανατέθηκε στην ECCO International η εκπόνηση του αναλυτικού σχεδιασμού (Detailed Level Market Design) των τεσσάρων νέων αγορών και των Κωδίκων που διέπουν τις αγορές αυτές.
Με την ολοκλήρωση του έργου ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα ακόλουθα κείμενα:
Α. Τον Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης (στην Ελληνική γλώσσα),
Β. Το συνοδευτικό κείμενο με λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης (στην Αγγλική γλώσσα),
Τα ανωτέρω κείμενα έχουν συνταχθεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Θα ακολουθήσει Φάση B’ Δημόσιας Διαβούλευσής τους μετά την προσαρμογή τους στις επερχόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου νόμου (Χρηματιστήριο Ενέργειας), του οποίου η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 22/01/2018
Αρχεία:

Balancing_Detailed_Design_-_Public_Consultation_201712.pdf 

Balancing_Market_Code_-_Public_Consultation_201712.pdf