Η Nexans Ελλάς γνωστοποίησε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τoυ Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε με Κλειστή Διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών (24 είδη), με αριθμ. διακήρυξης 502802.
Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό έχει ορισθεί η 30η Μαΐου 2018 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα/ες ημερομηνία/ες που προς τούτο θα ορισθεί/ούν.
Επίσης η εταιρία στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως, προκειμένου να επιτρέψει στους μετόχους της, που είναι ανώνυμες εταιρείες, να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ή να τους καταβάλει μέρισμα, ελέγχει τη συμμόρφωση τους με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους.