Άδεια για την άσκηση δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 200 MW, αιτήθηκε η εταιρεία Forena Energy, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 
Αναλυτικότερα, η εταιρεία υπέβαλε την σχετική αίτηση στη ΡΑΕ και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εν λόγω άδεια θα ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης