Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.
Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, ο Κανονισμός σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την Εξισορρόπηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας (Guideline on Electricity Balancing -GLEB) (εφεξής ο «Κανονισμός»), εγκρίθηκε από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Μαρτίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου του 2017.
Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση της ενοποίησης της αγοράς ώστε να παρέχεται στους ΔΣΜ η δυνατότητα προμήθειας και χρήσης ενέργειας εξισορρόπησης κατά τρόπο αποδοτικό, οικονομικό και με βάση την αγορά, ο Κανονισμός θεσπίζει τρεις μεθοδολογίες μέσω των οποίων οι ΔΣΜ μπορούν να κατανέμουν διαζωνική δυναμικότητα για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης και την κοινή χρήση εφεδρειών, εφόσον αυτό στηρίζεται από ανάλυση κόστους/οφέλους: τη διαδικασία από κοινού βελτιστοποίησης, τη βασιζόμενη στην αγορά διαδικασία κατανομής και την κατανομή βάσει ανάλυσης οικονομικής αποδοτικότητας.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ μιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας μπορούν να καταρτίσουν πρόταση μεθοδολογίας για διαδικασία βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών.
Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών με συμβατική περίοδο που δεν υπερβαίνει τη μία ημέρα και όταν η σύμβαση συνάπτεται το πολύ μία εβδομάδα πριν από την παροχή της δυναμικότητας εξισορρόπησης.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:
  1. τη διαδικασία γνωστοποίησης για τη χρήση της διαδικασίας βασιζόμενης στην αγορά κατανομής,
  2. λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται η πραγματική αγοραία αξία της διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών και η προβλεπόμενη αγοραία αξία της διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή ενέργειας και, κατά περίπτωση, η πραγματική αγοραία αξία της διαζωνικής δυναμικότητας για ανταλλαγές ενέργειας και η προβλεπόμενη αγοραία αξία διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών,
  3. λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου τιμολόγησης, του καθεστώτος παγίωσης και του επιμερισμού του εισοδήματος συμφόρησης για τη διαζωνική δυναμικότητα που έχει κατανεμηθεί σε προσφορές για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών μέσω της διαδικασίας της βασιζόμενης στην αγορά κατανομής.
  4. τη διαδικασία καθορισμού της μέγιστης ποσότητας κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:
«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες».
Ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για διαδικασία, βασιζόμενη στην αγορά, κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών, στην ιστοσελίδα του ENTSO-E.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-E στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 11 Νοεμβρίου 2019 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ.