Η ΡΑΕ όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία[1] ανακοινώνει την κάτωθι δημόσια διαβούλευση (ΔΔ) που είναι σε εξέλιξη από τον ENTSO-e: Πρόταση  για μεθοδολογία ανάλυση κόστους-οφέλους από όλους τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Ηπειρωτικής και Βόρειας Ευρώπης.
Σφαιρική Εικόνα
Η διαβούλευση αυτή αφορά την πρόταση σχετικά με τις παραδοχές και τη μεθοδολογία για μια ανάλυση κόστους-οφέλους που πρέπει να διεξαχθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η χρονική περίοδος που απαιτείται για μονάδες παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (FCR) ή ομάδων με περιορισμένες δεξαμενές ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες κατά την κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με το άρθρο 156 (11) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ης Αυγούστου 2017, για τη θέσπιση κατευθυντήριας γραμμής για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το SO GL απαιτεί 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του SO GL, οι ΔΣΜ των συγχρονισμένων περιοχών της Ηπειρωτικής και Βόρειας Ευρώπης να προτείνουν παραδοχές και μεθοδολογία για ανάλυση κόστους-οφέλους, προκειμένου να εκτιμηθεί η χρονική περίοδος που απαιτείται από μονάδες που παρέχουν FCR ή ομάδες με περιορισμένες δεξαμενές ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες κατά την κατάσταση συναγερμού.
Μέχρι δώδεκα μήνες μετά την έγκριση των παραδοχών και της μεθοδολογίας από όλες τις ρυθμιστικές αρχές της οικείας περιοχής, οι ΔΣΜ των σύγχρονων περιοχών της Ηπειρωτικής και Βόρειας Ευρώπης υποβάλλουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους στις ενδιαφερόμενες ρυθμιστικές αρχές, υποδεικνύοντας χρονικό διάστημα το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30 ή μικρότερο από 15 λεπτά.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον: 
α) τις εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν με διαφορετικά χρονικά πλαίσια και μερίδια αναδυόμενων τεχνολογιών σε διάφορες ενότητες Ελέγχου Φορτίου-Συχνότητας (LFC blocks),
β) τον αντίκτυπο που έχει μία ορισμένη χρονική περίοδος στο συνολικό κόστος των αποθεμάτων FCR στη συγχρονισμένη περιοχή,
γ) τον αντίκτυπο που έχει μία ορισμένη χρονική περίοδος στους κινδύνους σταθερότητας του συστήματος, ιδίως μέσω παρατεταμένων ή επαναλαμβανόμενων γεγονότων συχνότητας,
δ) τον αντίκτυπο στους κινδύνους σταθερότητας του συστήματος και το συνολικό κόστος του FCR σε περίπτωση αύξησης του συνολικού όγκου του FCR,
ε) τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στο κόστος των περιόδων διαθεσιμότητας για το FCR από τις μονάδες που παρέχουν FCR ή από ομάδες με περιορισμένες δεξαμενές ενέργειας. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-e στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 18 Φεβρουαρίου 2018 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ENTSO-e.

[1] Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει: «… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.»