Η Enel Green Power Hellas, η ελληνική θυγατρική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Enel αναδείχθηκε στις 21 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στην πρώτη έκδοση του Sustainability Performance Directory του Quality Net Foundation στην Ελλάδα, από τις 54 επιχειρήσεις που δήλωσαν ενδιαφέρον.
Το Sustainable Performance Directory αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες προσεγγίζουν τη βιωσιμότητα στα προγράμματα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζουν, καθώς και τον τρόπο με το οποίο εντάσσουν την αειφόρο ανάπτυξη στην εταιρική τους στρατηγική.
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”, το Quality Net Foundation ανέπτυξε το 2017 το Sustainable Performance Directory. Η Πρωτοβουλία “Sustainable Greece 2020” στοχεύει στην περαιτέρω παρότρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετούν και να καταγράφουν βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές, καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αυτό-αξιολόγησης και της υπευθυνότητας.
«Στην Enel Green Power Hellas η βιωσιμότητα έχει ενταχθεί σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αναζητώντας διαρκώς νέες λύσεις για να βελτιώσουμε περαιτέρω το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα. Με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και την ορθολογική χρήση των πόρων, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος μπορεί να επιφέρει μια πραγματικά κοινή αξία σε όλα τα μέρη.
Η Enel Green Power Hellas συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών και κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσω μιας σειράς πρακτικών που ποικίλουν και αφορούν στην επέκταση των υποδομών, σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση με έργα που υποστηρίζουν την πολιτιστική ζωή της περιφέρειας», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Επικεφαλής της Enel Green Power Hellas.
Το Quality Net Foundation είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο υπεύθυνων οργανισμών και ενεργών πολιτών που δρα ως μια διαδραστική πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών και προάγει την κοινωνική ευθύνη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το Quality Net Foundation ερευνά τις κοινωνικές και επιχειρηματικές τάσεις, παρακολουθεί τις κοινωνικές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσει συνεργασίες με θεσμικά και επιστημονικά όργανα, και υποστηρίζει οργανώσεις με κοινωνική ευθύνη.
Η Enel Green Power Hellas είναι η εταιρία του Ομίλου Enel που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Στη χώρα, ο Όμιλος Enel διαθέτει έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος περίπου 307 MW.
Η Enel Green Power, ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου Enel, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, με παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η Enel Green Power είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της πράσινης ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 36 GW με ένα μείγμα παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών, όπως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μονάδες ανανεώσιμης ενέργειας.