Ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων δίνει η διοίκηση της EDF Renewables Hellas, όπως προκύπτει από τις τελευταίες κινήσεις του ελληνικού βραχίονα του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού.
Ειδικότερα, με βάση πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ, μέσω της θυγατρικής Heliothema Energy προωθείται η δημιουργία μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 80 MW στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας.
Πρόκειται ασφαλώς για ένα από τα δεκάδες έργα ΑΠΕ τα οποία αναπτύσσει ο γαλλικός όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται στη χώρα μας στον τομέα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και των υβριδικών έργων εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, έχοντας δημιουργήσει δίκτυο 20 θυγατρικών εταιρειών.
Το project στη Θίσβη
Όσον αφορά το συγκεκριμένο project στη Θίσβη η Heliothema Energy συγκέντρωσε από το 2020 και μέχρι φέτος τρεις βεβαιώσεις παραγωγού ισχύος 20 MW, 30 MW και 30 MW.
Στις 9 Μαΐου η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για τη συνένωση των παραπάνω βεβαιώσεων παραγωγού με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου φωτοβολταϊκού σταθμού. Η αίτηση που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ στις 15 Σεπτεμβρίου προβλέπει τη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 80 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 80 MW στη θέση Μαυροβούνι-Κοτρώνι της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας.
Το νέο έργο που προκύπτει έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μέγιστη ισχύ παραγωγής 80 MW, ενώ παράλληλα η έκτασή του παραμένει σταθερή ίση δηλαδή με τη συνολική αθροιστικά έκταση των υφιστάμενων γηπέδων εγκατάστασης.
Δάνειο 95 εκατ. από τη μητρική
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 16 Απριλίου 2021, η EDF Renewables Hellas προχώρησε σε σύναψη σύμβασης έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με εκδότρια την ίδια και ομολογιούχο τη μητρική εταιρεία και μοναδική μέτοχο EDF Renouvelables, με μέγιστο ποσό εκταμίευσης 95 εκατ. ευρώ, τελική ημερομηνία αποπληρωμής την 31-12-2026 και κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το 6μηνιαίο Διατραπεζικό Επιτόκιο Ευρώ – EURIBOR πλέον περιθωρίου (margin) και αντίστοιχων εξόδων (ελάχιστο επιτόκιο 2%) , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων των θυγατρικών της στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση της Heliothema Energy αποφάσισε στις 10 Μαΐου 2022 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1,4 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι, ήδη από την 1η Ιουνίου 2022 πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7000 ευρώ, καθώς και του υπέρ το άρτιον ποσού ύψους 1.393.000 ευρώ.
Η EDF Renewables Hellas προχωρεί παράλληλα στην ανάπτυξη και άλλων μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε άλλες περιοχές της χώρας με τα υπό κατασκευή έργα να είναι συνολικής ισχύος 140MW. Σημειώνεται ότι σήμερα το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα διαθέτει έργα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 295 MW, καθώς και έργα με άδειες παραγωγής άνω των 4,5 GW.

Γράφει ο Σταύρος Γριμάνης – Πηγή: newmoney.gr