Άδεια για την άσκηση δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 200 MW, αιτείται η εταιρεία Arinomario Limited, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέβαλε σχετική αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εν λόγω άδεια θα ισχύει για 20 έτη, με δυνατότητα παράτασης. 
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ: 
«Η εταιρεία με την επωνυμία “ARINOMARIO LIMITED” υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275264/22.01.2020 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08454/05.02.2020) αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως τις 20.02.2020)».