Η εταιρεία με την επωνυμία «ADAENCO Energy Commodities Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. «ADAENCO Μονοπρόσωπη Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-282070/20.05.2020 (Γ-08485/20.05.2020), αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 50 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.