Αυστηρά χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα βήματα, διαδικασίες fast track απόσχισης καθώς και το διορισμό για λογαριασμό των Βρυξελλών «εντολοδόχου παρακολούθησης» συνοδεύουν την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη.
Όλα αυτά περιγράφονται στις 17 σελίδες του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύει σήμερα το Euro2day.gr. Το κείμενο με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα τα επόμενα δύο 48ωρα.
Ειδικότερα, μέσα από τις διατάξεις των εννέα άρθρων ορίζεται ρητώς ότι «ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔEΗ Α.Ε. έως την 31η Μαίου 2018 θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Με τα άρθρα 1 και 2, που καταλαμβάνουν τις επτά και πλέον σελίδες του νομοσχεδίου, περιγράφονται ο τρόπος για την «απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔEΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες» και η «διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων».
Επίσης, αυτό που αποκαλύπτεται μέσα από τις διατάξεις είναι το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιριών, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.
Ακόμη απαριθμούνται τα περιουσιακά στοιχεία των μονάδων και δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων που θα μεταφερθούν στις δύο νέες εταιρίες, προκειμένου αυτές να πωληθούν.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι μέχρι τις 31 Μαίου του 2018 συγκαλείται το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει τους όρους πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης.
Για την διαδικασία αυτή στο άρθρο 2 ορίζονται 13 παρεκκλίσεις της νομοθεσίας προκειμένου να ολοκληρωθεί με ταχύτατους ρυθμούς.
Με το άρθρο 3 περιγράφεται το «πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης». Μάλιστα προβλέπεται η δυνατότητα στη ΔEΗ, κατόπιν έγκρισης της Ευρ. Επιτροπής, να προσλάβει διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), έναν άλλον για να λάβει γνωμοδότηση περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion) αλλά και έναν τρίτο που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (monitoring trustee) εκ μέρους της Ευρ. Επιτροπής έναντι των δεσμεύσεων της ελληνικής δημοκρατίας για την παρούσα αποεπένδυση.
Με το άρθρο 4 ορίζονται «οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους». Όσοι μεταφερθούν στις νέες εταιρίες ναι μεν δεν μπορούν να απολυθούν για έξι χρόνια ωστόσο μετά τη μεταβίβαση των μετοχών κάθε νέας εταιρίας «το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Επίσης η ΔΕΗ οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο νέες εταιρίες τα πρώτα δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Κατεβάστε το σχετικό κείμενο από εδώ

Γράφει ο Χρήστος Κολώνας – Πηγή: www.euro2day.gr