Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοίνωσε, χθες Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, τονίζοντας, μεταξύ άλλων ότι η περυσινή υπήρξε χρονιά ρεκόρ για την κερδοφορία, με σταθερό ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών.
Συνοπτικά, ο Όμιλος πέτυχε το 2019 τα παρακάτω:
  1. Πολύ υψηλή λειτουργική κερδοφορία: το αναπροσαρμοσμένο EBITDA έφτασε το 2019 τα 90 εκατ. ευρώ (αύξηση 48% σε ετήσια βάση).
  2. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2019 ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ.
  3. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 60 εκατ. ευρώ.
  4. Σημαντικός όγκος ανεκτέλεστων παραγγελιών 530 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  5. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2018.
  6. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 20,2 εκατ. ευρώ.
Γενικά, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για τη Cenergy Holdings, καθώς επιτεύχθηκαν όλοι οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί για το έτος.
Με βάση τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA), η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ το 2018, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη εκτέλεση έργων και στους δύο κλάδους. 
Η αξιοσημείωτη αύξηση της κερδοφορίας παρείχε τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές (110 εκατ. ευρώ) και να μειώσει τον καθαρό συνολικό δανεισμό κατά 60 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, παρότι συνεχίστηκαν, με βραδύτερο ρυθμό, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για τη διεύρυνση και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθώς και για την παροχή λύσεων υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες του. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019, ο Όμιλος επένδυσε 53 εκατ. ευρώ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες του για να υποστηρίξει περαιτέρω τον κύριο στόχο των εταιρειών του να δημιουργήσουν αξία και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ως σημαντικοί παράγοντες στις παγκόσμιες αγορές διανομής ενέργειας.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ το 2019. Παρότι κανείς θα μπορούσε να προβλέψει μέρος της επιτυχίας αυτής από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο τέλος του 2018 και για τους δύο κλάδους (καλωδίων και σωλήνων χάλυβα), χρειάστηκε σημαντική εμπορική προσπάθεια μέσα σε ένα μάλλον δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. 
Έτσι, εξασφαλίστηκε ένα εξίσου εύρωστο ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών 530 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη και στους δύο κλάδους, ενώ επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της στρατηγικής των εταιρειών, που εστιάζει στις αγορές ενέργειας παραδίδοντας απαιτητικά έργα υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών με υψηλό περιθώριο κέρδους.
Το 2019, ο κλάδος των καλωδίων, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματός του στον τομέα των υποθαλάσσιων έργων που ξεκίνησε το 2011, πέτυχε εύρωστες οικονομικές επιδόσεις και κατέγραψε υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των διαθέσιμων γραμμών παραγωγής.  Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ανατέθηκαν αρκετά έργα στην Ελληνικά Καλώδια και το εξειδικευμένο εργοστάσιό της υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο. 
Αυτά αποτέλεσαν τη βάση των δυνατών επιδόσεων για τη χρονιά, αξιοποιώντας την ικανότητα του κλάδου να παρέχει οικονομικά αποδοτικές, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς
Στη διάρκεια του έτους, οι εταιρείες καλωδίων εκτέλεσαν με επιτυχία τεχνικά απαιτητικά έργα υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Ταυτόχρονα, ο τομέας των προϊόντων καλωδίων κατέγραψε εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη ζήτηση στις παραδοσιακές αγορές να σταθεροποιείται, παρά τις προκλήσεις.
Οι ισχυρές επιδόσεις του κλάδου ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και από την συνεχή αποφασιστικότητά των εταιρειών του να παραμένουν στο προσκήνιο της τεχνολογίας και των εξελίξεων, όπως επιβεβαιώνουν τα συνεχιζόμενα ερευνητικά προγράμματα σε καλώδια συνεχούς ρεύματος (DC) και σε καλώδια ευέλικτης σύνδεσης για πλωτές πλατφόρμες υποθαλάσσιων έργων αιολικής ενέργειας.
Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, το 2019 ήταν ένα ιδιαίτερά απαιτητικό έτος: τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, ιδίως στις ΗΠΑ, περιόρισαν σημαντικά το πεδίο δράσης της εταιρείας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η εταιρεία απάντησε εστιάζοντας στην ποιότητα των προϊόντων και την ικανοποίηση της πελατείας της και κατόρθωσε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και, παράλληλα, να μπει σε νέες αγορές και νέους κλάδους προϊόντων, όπως τα υψηλής τεχνολογίας υποθαλάσσια έργα μεγάλου βάθους. 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αξιοποίησε το σύνολο σχεδόν της παραγωγικής δυναμικότητάς της στο εργοστάσιο της Θίσβης και δραστηριοποιήθηκε σε όλες τις περιφερειακές αγορές, κυρίως τη Βόρεια και Νότια Ευρώπη καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.