Την διαφοροποίηση των Μεγάλων Πελατών από την τυποποιημένη διαδικασία που προβλέπει το προτεινόμενο πλαίσιο για την Αλλαγή Προμηθευτή ζητάει η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι οι συμβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι άλλων καταναλωτών.
Υπό το πρίσμα αυτό, όπως αναφέρει σε επιστολή της στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, οι Μεγάλοι Πελάτες δεν χρήζουν μέτρων προστασίας όπως συμβαίνει σε οικιακούς πελάτες και μικρές επιχειρήσεις βάσει και του ενωσιακού δικαίου.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:
«Οι Μεγάλοι Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και έχουν ενεργειακές ανάγκες που δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτές των υπόλοιπων κατηγοριών, για αυτό και πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διαβούλευσης. Με βάση τους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας, οι Μεγάλοι Πελάτες στην ηλεκτρική ενέργεια είναι οι Μη Οικιακοί με ισχύ μεγαλύτερη από 25kVA και στο φυσικό αέριο είναι οι πελάτες Χαμηλής Πίεσης με κατανάλωση πάνω από 1GWh ανά έτος καθώς και οι πελάτες Μέσης και Υψηλής Πίεσης. Στους πελάτες αυτούς, με βάση το άρθρο 11 στους δυο κώδικες, δύνανται να προσφέρονται ειδικά τιμολόγια κατόπιν συμφωνίας Πελάτη και Προμηθευτή.
Αυτές οι ειδικές εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν σύνθετα τιμολόγια με ειδικούς όρους που δεσμεύουν τόσο τον πελάτη, όσο και τον προμηθευτή και πολλές φορές συνδέονται και με άλλες συμβάσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση προθεσμιακών προϊόντων τα οποία αγοράζονται από τον Προμηθευτή για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του εκάστοτε Πελάτη σε ότι αφορά την τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πελατών, εκτός από την εξειδίκευση και την πολυπλοκότητα, πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι οι καταναλώσεις, άρα και οι λογαριασμοί, είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους από ότι των μικρότερων πελατών, επιφέροντας πολύ μεγάλο ρίσκο στον Προμηθευτή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης εξόφλησης.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο πλαίσιο προώθησης των διμερών συμφωνιών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και της ενεργούς συμμετοχής των μεγάλων πελατών στην αγορά ενέργειας, είτε αυτοτελώς, είτε μέσω ΦΟΣΕ, καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η τήρηση του προτεινόμενου πλαισίου για ληξιπρόθεσμες οφειλές».

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή.