Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ανανέωσε την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ που βρίσκεται στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διαύγεια, πρόκειται για μονάδα συνδυασμένου κύκλου (ΜΣΚ – Νέα μονάδα V), μέγιστης καθαρής ισχύος 815 MWe (σε συνθήκες αναφοράς), με καύσιμο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ της ΔΕΗ.
Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Η έκταση του γηπέδου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης βρίσκεται εντός της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης (Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245 Α), εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) και δε διέπεται από ειδικό σχεδιασμό σε επίπεδο χρήσεων γης.
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (εγκρίθηκε με την Απόφαση 25294/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1485 Β)) αναφέρεται η περιοχή της Μεγαλόπολης ως ενεργειακό κέντρο του εθνικού ενεργειακού συστήματος και πόλος ανάπτυξης με ειδικό υπερτοπικό ρόλο στην Περιφέρεια. Επίσης αναφέρεται η αναγκαιότητα της επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου για την κάλυψη των μακροχρόνιων αναπτυξιακών στόχων και την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας
Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής
Το γήπεδο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Μονάδα 5, Μονάδα IV (πρώην ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β) θεωρείται ότι βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου αρχαίας πόλης Μεγαλόπολης. Εντός του γηπέδου του ΑΗΣ διέρχεται τμήμα του υδατορέματος ‘’Κουβελόρεμα’’.
Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (1η αναθεώρηση), (Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων αρ. 898/2017 (ΦΕΚ 4678Β) η ποσοτική και χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος Καρύταινας – Στεμνίτσας χαρακτηρίζεται καλή.
Από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΠΕΝ/Γρ ΕΓΥ/ 41346/322/2018 (ΦΕΚ 2640 Β), για περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100, Τ=1000 έτη, προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης βρίσκονται εκτός πλημμυρικής ζώνης.
Δυναμικότητα
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην απόφαση, η δυναμικότητα της μονάδας έχει ως εξής:
  1. Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 5.460 GWh
  2. Μέγιστη ονομαστική/μικτή ισχύς: 832,1 MWe σε συνθήκες αναφοράς
  3. Μέγιστη ονομαστική/μικτή ισχύς: 866,1 MWe σε συνθήκες ISO
  4. Μέγιστη καθαρή ισχύς: 811,0 MWe σε συνθήκες αναφοράς
  5. Μέγιστη καθαρή ισχύς: 845,0 MWe σε συνθήκες ISO