Ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης υπέγραψε χθες, Τρίτη, την απόφαση για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της υλοποίησης των εθνικών στόχων, πολιτικών και μέτρων που τίθενται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της υλοποίησης των εθνικών στόχων, πολιτικών και μέτρων που τίθενται στο ΕΣΕΚ.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα έθεσε το πλαίσιο για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής και ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης της εφαρμογής των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό, έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 και εφεξής ανά δύο έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί από κάθε κράτος μέλος ως προς την επίτευξη των στόχων, των επιδιώξεων και των συνεισφορών του, καθώς και ως προς την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που καθορίζονται στο εκάστοτε ενοποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
Επιπλέον, βάσει του Κανονισμού τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να επικαιροποιούνται μία φορά κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης δεκαετούς περιόδου, ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσαρμόζονται σε σημαντικές μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για τα σχέδια της περιόδου από το 2021 έως το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα σχέδιά τους έως τις 30 Ιουνίου 2024.
Συνεπώς, για τη βέλτιστη ανταπόκριση της χώρας μας στις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, καθίσταται αναγκαία η δημιουργία μιας Επιτροπής, η οποία θα είναι επιφορτισμένη, αντίστοιχα, με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της υλοποίησης των εθνικών στόχων, πολιτικών και μέτρων που τίθενται στο ΕΣΕΚ, καθώς και με την αξιολόγηση της προόδου επίτευξης αυτών.
Β. Η Επιτροπή συγκροτείται από τους κάτωθι:
α. τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσαλέμη, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας
και Μέλη:
β. την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας Σίτα Βασιλική με αναπληρώτρια τη Βιδάλη Αικατερίνη, υπάλληλο του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.
γ. τον Διευθυντή Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού & Διεθνών Θεμάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Βλάχο Ανδρέα, με αναπληρώτρια την Μαρία Κερκίδου Προϊσταμένη τμήματος στη Δ/νση Ενεργειακού Σχεδιασμού & Διεθνών Θεμάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
δ. τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
 1. Παπασταμούλο Κωνσταντίνο,
 2. Γεώργιο Μάρκου
στ. τον Γενικό Δ/ντή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Βασίλειο Κίλια με αναπληρωτές τους:
 1. Σιακή Φίλιππο, υπεύθυνο Εργαστηρίου Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων και
 2. Τουρκολιά Χρήστο, συνεργάτη του Τμήματος Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ,
ζ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Οδυσσέα Γωγούσο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, Κυριάκο Ψύχα.
η. τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος,
 1. Ιωάννη Βουγιουκλάκη
 2. Γεώργιο Τσουράκη,
 3. Νικόλαο Γκόνη,
 4. Ελένη Μανώλη, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ
Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχει η Κουμεντάκου Αικατερίνη, υπάλληλος του τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
Γ. Έργο της Επιτροπής αποτελεί:
 1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία της υλοποίησης των εθνικών στόχων, πολιτικών και μέτρων που τίθενται στο ΕΣΕΚ.
 2. Η αξιολόγηση της προόδου επίτευξης αυτών.
 3. Η επεξεργασία/έγκριση των εθνικών εκθέσεων προόδου αναφορικά με την κατάσταση εφαρμογής του ενοποιημένου εθνικού του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 2018/1999.
 4. Η κατάρτιση πρότασης για τυχόν επικαιροποίηση του ΕΣΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού 2018/1999.
Δ. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, κατ’ ελάχιστον μία φορά μηνιαίως.
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν, με πρόσκληση του Προέδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.
Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και οι συμμετέχοντες σε αυτή δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλου είδους αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Τα μέλη που συμμετέχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες δύναται να αμείβονται από πιστώσεις εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων πόρων για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται επιπλέον της συμμετοχής τους στην επιτροπή και αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας, όπως εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη, υποβολή στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επίτευξη των ειδικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο την διαμόρφωση μιας έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας, τόσο για τον βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για το αν αυτοί παραμένουν επίκαιροι.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.
Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.