Σειρά από εκκρεμότητες του ενεργειακού τομέα, ρυθμίζονται τελικά, με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με την τροπολογία του ΥΠΕΝ προκύπτουν τα κάτωθι:
Α) Χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
Η διάταξη, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κρίνεται αναγκαία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δεν μπορούν να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με συνέπεια, στο μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.
Β) Αναφορικά με τους σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση, και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών.
Κατά το ΥΠΕΝ, η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις σύνδεσης για μεγάλο πλήθος σταθμών ΑΠΕ στο επόμενο διάστημα
Γ) Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν εντός του 2019 μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020. 
Δ) Επίσης, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ιδιαίτερες εταιρικές μορφές μη ανήκουσες στις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, η υπαγωγή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ δεν κρίνεται σκόπιμη.
Ε) Τέλος, ολοκληρώνεται η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών αναφορικά με τη συναποθήκευση πετρελαιοειδών σε φορολογικές αποθήκες, καθώς μετά την αλλαγή του πλαισίου τον Μάρτιο του 2019 διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτώσεις παραβάσεων λόγω συναποθήκευσης, η οποία πλέον επιτρέπεται τόσο από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας, όσο και από πλευράς του αδειοδοτικού πλαισίου των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.