Η εταιρεία με την επωνυμία «Axpo Solutions AG», η οποία εδρεύει στην οδό Parkstrasse 23, 5400, Baden, Ελβετία, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–291670/18.11.2020 (Γ-08526/18.11.2020), αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, με διάρκεια ισχύος για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης.