Υπογράφηκε η τροποποίηση της οικ. 175700/14.04.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β’ 1212).
Η παρ. 1 του άρθρου 8 της οικ. 175700/14.04.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, οι υπόχρεοι του άρθρου 7 υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας. Η δήλωση αφορά το σύνολο των βιοκαυσίµων ή βιορευστών, αυτούσια ή σε µείγµα µε συµβατά καύσιµα, που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία διέθεσαν ή κατανάλωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 7, κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 175700/14.04.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα αειφορίας βιοκαυσίµων και βιορευστών».