Ο όμιλος ΔΕΗ ενημερώνει ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση, μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019, ποσό ύψους 13,97 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:
  1. Ποσό ύψους 12,79 εκατ. ευρώ για το Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh).
  2. Ποσό ύψους 1,09 εκατ. ευρώ για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές.
  3. Ποσό ύψους 0,09 εκατ. ευρώ λοιπών Φόρων & Τελών.