Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 14 ΚΕΠΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ», συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (297.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.
Τα έγγραφα της Σύμβασης (πλην του Τεύχους 3) διατίθενται σε πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE», της εταιρείας «cosmoONE», και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0078/20/5200. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω του σύστηματος sourceONE/tenderONE, μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες χρήσης, που επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του αναρτημένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr), του Οδηγού χρήστη Οικονομικού Φορέα για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE (αρχείο «Οδηγός προμηθευτή tenderONE vΑ.4.11.pdf»).
Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ.2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR), το οποίο περιέχει το Τεύχος 3 «Τεχνικά Στοιχεία του Έργου» της Διακήρυξης.
Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο [email protected]
Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πλατφόρμα ΣΗΔ με κωδικό VMA-DEIanane-93610 για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, η δε εγγραφή Νομικών Προσώπων και χρηστών είναι εντελώς δωρεάν.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ