Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €8,3 εκατ. έναντι κερδών €20 εκατ. της προηγούμενης  χρήσης επηρεασμένα από την αντιστροφή προκαταβολής φόρου ύψους €12,7 εκατ. που είχε καταβληθεί από τη μητρική εταιρεία το 2006.
Το ποσό αυτό είχε αποτυπωθεί ως μακροπρόθεσμη φορολογική απαίτηση για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy). Κατά το 2019 επετεύχθη τριπλασιασμός των πωλήσεων και της προ φόρων κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι λόγοι της μεγάλης αύξησης είναι η απόκτηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 7ΜW  στο τέλος του 2018  και 13,5MW εντός του 2019.
Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των ενδομιλικών μερισμάτων, παρουσιάζει ετήσια έσοδα περίπου €1,3 εκατ. και οριακή κερδοφορία.
Προοπτικές  2020 – και εκτιμήσεις της Eπίδρασης από την πανδημία (Covid19)
Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστούν σοβαρά, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Τα μέτρα της κυβέρνησης, που έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Β τριμήνου και ενδεχομένως και των επόμενων τριμήνων, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται και την επίδρασή τους στην Οικονομική δραστηριότητα.
Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φ/β συστήματα, συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του covid19 στην λειτουργία και στα έσοδα της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι πληρωμές των παραγωγών από τον ΔΑΠΕΕΠ  θα συνεχιστούν κανονικά.